ОП на КСБ

ОП Търговище участва в заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията

Снежана Гечева,

ОП на КСБ - Търговище

По покана на Областна администрация Търговище ОП на КСБ – Търговище, излъчи инж. Лидия Миланова, ръководител ТПО при „ВиК“ ООД, за свой представител за участие в заседание на  Областния експертен съвет по устройство на територията, което се проведе на 1 октомври. На него бе разгледан и одобрен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Реконструкция на част от водопровод от ВС водоснабдителна система Кипилово в участъка на границата между област Търговище и област Сливен (шахта отток 44) до напорен водопровод Омуртаг“. Инвестиционното намерение на община Омуртаг е да реконструира съществуващ водопровод от водоснабдителната система Кипилово поради амортизацията му, която води до чести аварии, загуби по трасето, режим на водоподаване. Трасето му преминава през землищата на Омуртаг, с. Великденче, с. Царевци, с. Илийно, с. Птичево – община Омуртаг, и землищата на с. Милино, с. Свирчово, с. Равно село – община Антоново. Определените със заповед на областния управител представители на териториални администрации, специализирани контролни и съгласувателни органи, представители на професионални и браншови организации в областта на инвестиционното проектиране и строителството приеха проекта на ПУП-ПП за обекта и предложиха процедурата да продължи по реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията.