Новини

Завършен е първият етап от процедурата по екологична оценка на проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост

Министърът на околната среда и водите Асен Личев информира с писмо заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов, че е завършен първият етап от процедурата по екологична оценка на проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. Изразено е становище по пълнотата на заданието за обхват и съдържание на Доклада за екологичната оценка. Разгледани са всички проектни предложения, които включват 43 реформи и 57 инвестиции. Преценена е съвместимостта на Националния план за възстановяване и устойчивост с режимите на защитените територии и с предмета и целите на опазване на защитените зони по „Натура 2000“. Дадени са указания и препоръки за следващите етапи на процедурата. Предстои да бъде изготвен Доклад за екологична оценка, който ще бъде предоставен за консултации с обществеността преди одобряването му от МОСВ.