Новини

ВСС: Общото събрание на съдиите избра председател на събранието, избирателна и секционни комисии

Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС започна в 11.00 ч., като Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, обяви участие на 412 съдии в 172 точки в съдилищата и съобщи дневния ред. В първия ден на проведеното през 2017 г. Общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС са участвали 539 от общо 2238 съдии, имащи право на глас.

За председател на Общото събрание бе избран председателят на ВАС, който ще го ръководи както днес, така и на 16.10.2021 г.

Съдиите излъчиха Избирателната комисия, която съгласно чл. 29з от ЗСВ се състои от девет редовни членове: Марин Атанасов – съдия в Окръжен съд – Варна, Даниела Александрова – съдии в Софийски районен съд, Александър Желязков – съдия в Апелативен съд – София, Георги Крушарски – съдии в Софийски районен съд, Весела Павлова – съдия във Върховен административен съд, Деница Митрова – съдия в Административен съд – София-град, Петър Славчев и Цветанка Бенина – съдии в Софийски градски съд, и Ванина Колева – съдия в Административен съд – София-град,

За резервни членове бяха избрани: Таня Кандилова – съдия в Софийски градски съд, Тинка Косева, Соня Янкулова и Славина Владова – съдии във Върховен административен съд, Наталия Ангелова – съдии в Административен съд – София-град.

Избрани бяха членовете на две секционни избирателни комисии, първата от които ще отчита гласуването с хартиени бюлетини. Тя е в състав: Стоян Попов – съдия в Окръжен съд – Варна, Маргарита Шербанова – съдия в Апелативен съд – София, Красен Вълев – съдия в Софийски районен съд. За резервни членове бяха избрани Добромир Андреев и Сибила Симеонова – съдии във Върховен административен съд.

Втората избирателна комисия ще обработи получените гласове чрез електронното дистанционно гласуване през интернет каквото са заявили 1 781 съдии.

За редовни членове в нейния състав са избрани Петър Митев – съдия в Окръжен съд – Варна, Стефан Илиев – съдия в Апелативен съд – София, Емилия Колева – съдия в Софийски районен съд. Резервни членове на втората секционна избирателна комисия са: Любка Петрова – съдия във Върховен административен съд, Мария Кавракова – съдия в Специализирания наказателен съд.

В срок до 15.10.2021 г. – петък, конституираните комисии трябва да определят председатели и заместник-председатели на всяка от тях, като съответните протоколи се представят на председателя на Общото събрание, както и на Висшия съдебен съвет.

Общото събрание реши кандидатите Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, и Марина Михайлова – съдия във Върховен административен съд, да представят концепциите си за работа като членове на Висшия съдебен съвет в рамките на 10 минути, след което да отговарят на въпроси в продължение на 10 минути.