Новини

Евродепутатът Емил Радев: Нови европравила ще насърчават устойчивото корпоративно управление

Европейската комисия работи по нова законодателна инициатива относно устойчивото корпоративно управление. Очакваме до края на годината да бъде представено предложение за директива, което да обвърже по-силно бизнес целите за реализиране на печалби и дългосрочен растеж с високите стандарти по отношение на правата на човека, околната среда и доброто управление. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП д-р Емил Радев на провелата се в Икономическия университет във Варна Национална научна конференция на тема „Правото и бизнесът в съвременното общество”. 

Форумът беше официално открит от ректора на Икономическия университет проф. д-р Евгени Станимиров и доц. д-р Андрияна Андреева, ръководител на катедра „Правни науки”, чийто академичен състав организира събитието. В пленарната сесия на конференцията взеха участие още проф. д.ю.н. Иван Русчев от Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и Миглена Тачева, директор на Националния институт по правосъдие.

В изказването си Емил Радев акцентира върху два от аспектите на бъдещата законодателна рамка за устойчиво корпоративно управление в ЕС – надлежната проверка и отчетността. Българският евродепутат подчерта ролята на унифицираното европейско законодателство, за да не се допускат двойни стандарти в тази сфера. „Липсата на равни условия е повод определени юрисдикции да се избягват заради по-строгите им изисквания за надлежна проверка. Това означава, че дадена корпорация например би се преместила от една държава-членка в друга само защото мениджмънтът смята, че там по-лесно могат да бъдат заобиколени определени правила”, обясни евродепутатът. 

Той информира, че още през март Европейският парламент е проправил път за ново европейско законодателство, което да наложи на предприятията да спазват правата на човека и да докладват за замърсяването на околната среда, отчитайки своята дейност. „Докладът, изготвен от Комисията по правни въпроси, изисква скоростно приемане на директива на общоевропейско ниво, така че предприятията да носят отговорност, когато допускат нарушения или дейността им води до щети, които засягат правата на човека, околната среда и доброто управление”, посочи Радев. Той изтъкна необходимостта да се гарантира ефективен достъп до правосъдие на потърпевшите лица – експлоатирани работници, засегнати от замърсяване и др. Така се генерират ползи и за крайните потребители, и за обществото като цяло, тъй като се насърчава нов тип корпоративна култура, която ангажира предприятията да откриват, анализират и коригират лошите практики по веригата за създаване на стойност, допълни още Емил Радев. Той увери, че от Европейската народна партия категорично настояват при въвеждането на новите правила да не се създава прекомерна бюрократична тежест за европейските компании и особено за малките и средни предприятия.