Новини

НСИ публикува данни данни за въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2021 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 3 390 (табл. 1 от приложението). Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 61 по-малко, или с 6.8%, а жилищата в тях намаляват с 533, или с 13.6% (фиг. 1).

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по тримесечия

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 78.2%, с тухлена - 18.5%, с друга - 2.8%, и с панелна - 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (75.6%), следвани от жилищните кооперации (14.7%). В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. се наблюдава намаляване в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации и увеличаване в броя на новопостроените вили и сгради от смесен тип (табл. 2 от приложението). 

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 123 сгради с 837 жилища, София (столица) - 121 сгради с 832 жилища, и Бургас - 99 сгради с 440 жилища в тях (фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по области през третото тримесечие на 2021 година

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (36.6%), следват тези с две стаи (35.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.7% (фиг. 3). 

Фиг. 3. Въведени в експлоатация новопостроени жилища по брой на стаите

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на
2021 г. е 336.5 хил. кв. м, или с 6.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ намалява с 6.6% и достига 257.1 хил. кв. метра (фиг. 4).

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 91.6 кв. м през третото тримесечие на 2020 г. на 99.3 кв. м през същото тримесечие на 2021 година. 

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 190.0 кв. м, и Разград - 149.1 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 67.3 кв. м, и Варна - 76.0 кв. метра.

Фиг. 4. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища по тримесечия

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно
Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. 

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 

третото тримесечие на 2021 година1

Области

Въведени в експлоатация новопостроени сгради и жилища - бр.

Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища - кв. м

сгради

жилища

общо

площ на жилищните помещения, вкл. кухните над 4 кв. м

площ на спомагателните помещения, вкл. кухните под 4 кв. м

      

Общо за страната

838

3390

336530

257082

79448

Благоевград

42

146

12995

10922

2073

Бургас

99

440

40703

29342

11361

Варна

123

837

63602

41890

21712

Велико Търново

22

31

3413

2383

1030

Видин

-

-

-

-

-

Враца

4

18

1211

1010

201

Габрово

21

22

4181

2419

1762

Добрич

23

33

4055

2946

1109

Кърджали

13

107

12309

11129

1180

Кюстендил

9

29

2701

1878

823

Ловеч

11

12

1126

779

347

Монтана

5

6

577

375

202

Пазарджик

35

154

16530

10673

5857

Перник

31

32

3949

3334

615

Плевен

12

56

5020

3688

1332

Пловдив

80

194

22509

17270

5239

Разград

5

7

1044

588

456

Русе

16

39

4563

3157

1406

Силистра

9

10

1208

907

301

Сливен

18

22

3027

2017

1010

Смолян

8

10

1297

997

300

София 

70

71

10503

8027

2476

София (столица)

121

832

94097

80837

13260

Стара Загора

16

134

11657

9756

1901

Търговище

9

49

3994

2691

1303

Хасково

16

21

2174

1689

485

Шумен

13

70

7011

5627

1384

Ямбол

7

8

1074

751

323

 

 

    

1 Предварителни данни.

   


Таблица 2

 

Новопостроени жилищни сгради според вида на сградата

 

               

(Брой)

 

2018

2019

2020

2021*

І трим.

ІІ трим.

ІІІ трим.

ІV трим.

І трим.

IІ трим.

ІІІ трим.

ІV трим.

І трим.

IІ трим.

ІІІ трим.

ІV трим.

І трим.

IІ трим.

ІІІ трим.

                

Общо

570

572

460

722

665

662

788

937

792

757

899

928

925

838

838

Къщи

451

420

334

573

490

504

576

693

553

530

659

667

672

617

634

Жилищни блокове/кооперации

65

89

91

91

111

98

125

183

169

170

161

184

167

139

123

Сгради от смесен тип

21

24

8

19

31

27

33

36

34

34

30

26

37

45

31

Общежития

-

-

-

-

1

2

1

1

1

2

2

1

-

-

-

Вили

32

37

27

39

29

30

51

24

35

21

46

49

45

36

50

Сгради за колективно домакинство

1

2

-

-

3

1

2

-

-

-

1

1

4

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

* Предварителни данни.