Новини

Проведе се 8 заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество България -Турция 2014-2020

В онлайн среда, се проведе 8-мото поред заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество България -Турция 2014-2020. На заседанието НСОРБ се представлява от г-н Исмаил Осман, кмет на община Руен. Съвместният комитет, който бе председателстван от Нина Стоименова,  заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, разгледа напредъка по реализацията на Програмата, както и процеса по подготовката на тази за периода 2021-2027. Реализацията на Програмата за трансгранично сътрудничество България -Турция 2014-2020, регистрира изключително добри темпове. Договорени са 105% от бюджета й, разплатени са 65%. Няма и риск от загубата на ресурс за 2021 г. по правилото за автоматичното отчисляване на средства n+3. За периода 2014-2020, по Програмата са обявени 3 покани за набиране на проекти, по които са получени 326 предложения. От тях са финансирани 101 проекта на обща стойност от почти 29 млн. евро. Изпълнени са 84 проекта. Голяма част от заложените индикатори в Програмата са реализирани на 100%, а останалите ще постигнат това ниво след приключването на всички договорени проекти. За програмен период 2021-2027, са налични 107 подготвени проекта. В процеса на планиране на Програмата за периода 2021-2027, са въвлечени всички заинтересовани страни, включително представителите на местните власти, на които ще се разчита за прилагането на подхода „отдолу -нагоре”. Акцент на бъдещата подкрепата ще са малките и средни предприятия, които са гръбнакът на икономиката в пограничните райони. Бъдещата програма, ще е структурирана в 3 приоритета с индикативен бюджет от 33.576 млн. евро, както следва:

Приоритет 1 „ По-екологичен граничен регион“: дял от 20 % от програмния бюджет (6.715 млн. евро). Индикативните мерки за подкрепа са програмирани в рамките на две специфични цели - за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове и за насърчаване на прехода към кръгова икономика. По първата специфична цел, ще се подкрепят:

 • Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и замяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно;
 • Инвестиции за енергийна ефективност на сгради, притежавани от предприятия, където се извършват производствените процеси;
 • Инвестиции за внедряване на цифрови решения;
 • Разработване и въвеждане на интелигентни енергийни системи;
 • Разработване на нови и осигуряване на достъп до съществуващи технологични решения за декарбонизация и др.

По втората специфична цел, се планира подкрепа за:

 • Разработване на подходящи за повторна употреба, ремонт и рециклиране продукти;
 • Подобряване на технологичната инфраструктура на избрани сектори;
 • Разработване на кръгови бизнес модели;
 • Подкрепа на мерки за споделяне на знания и др.;

Основни целеви групи ще са съществуващи и нови МСП, включително организирани като кооперации и социални предприятия.

Приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ ще е дялово финансиране от 65 % от бюджета на Програмата. Чрез него ще се осъществява подкрепа на база Интегрирана териториална стратегия (ИТС), която се изготвя понастоящем. Индикативните дейности обект на финансиране, ще са:

 • Насърчаване на предприемачеството, дигитализацията, технологичната модернизация, участието в регионални вериги за създаване на стойност и интернационализацията на местния бизнес;
 • Повишаване на квалификацията и изграждането на нови знания и умения на служители и младежи;
 • Разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти;
 • Насърчаване на съвместни действия за развитие на екосистемни практики и услуги при управлението на природни активи с туристически потенциал;
 • Подкрепа за действия, насочени към широко прилагане на ориентирани към потребителите подходи при предоставянето на услуги от общ интерес, както и чрез включване на цифрови и зелени решения за обслужване в трансгранична среда;
 • Изпълнение на съвместни действия за намаляване на замърсяването и осигуряване на чист въздух, вода и храна и за смекчаване и адаптиране към изменението на климата и др..

Основните целеви групи ще са местни/ регионални органи и власти, регионални структури на централни публични органи, НПО, учебни и социални институции, както и МСП.

Приоритет 3 „По-сигурен граничен регион“ ще е дялово финансиране от 5% от бюджета на Програмата (1.679 млн. евро). По него ще се реализира стратегически проект за укрепване на институционалния и оперативен капацитет на полицията и други публични органи в трансграничния район, за подобряване на ефективността и уменията им за управление на миграцията.

Останалите 10% от ресурса на Програмата (3.357 млн. евро) ще бъдат заделени за техническа помощ.

Програмата ще запази териториалния обхват на тази от програмен период 2014-2020, а именно инвестиции в областите Бургас, Хасково, Ямбол, Одрин и Къркларели.

Плановете са Програмата да се депозира пред Европейската комисия за одобряване до края на м. март 2022 г., а кандидатстването с проекти по нея да е 2-рата половина на 2022 година.

Предстои, всички заинтересовани институции/ организации/ ведомства от избираемата територия, както в България, така и в Турция, в срок от 30 дни, да могат да депозират в нарочно подготвен формуляр, свои проектни идеи за реализацията на Интегрираната стратегия. Това няма да им гарантира финансиране, а ще послужи за идентифициране на различни групи проекти, които ще формират списък с операции, част от Стратегията. Проектни идеи, които са част от списъка с операциите на Стратегията, съгласно европейските правила, имат предимство при кандидатстване за финансиране. Средствата за реализацията на Стратегията ще са около 22.6 млн. евро. За повече информация, за стартиране набирането на проектни идеи, следете интернет-страницата на НСОРБ- https://www.namrb.org/