Новини

Стадионът на село Бели Искър ще бъде основно ремонтиран по проект на Община Самоков

Община Самоков спечели финансиране по проект„ Благоустрояване на спортна площадка и стадион в с.Бели Искър и модернизиране на стадион в двора на СУ“Никола Велчев“- гр.Самоков” на стойност 131 962,74 лв. по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков. По част от този проект ще бъде основно ремонтиран и стадиона на село Бели Искър. С плануваните дейности, теренът ще се превърне в мултифункционална спортна площадка. За поддържане на тревната площ, ще бъде закупена самоходна косачка. Ще се закупят уреди за три вида спорт - мини-футбол, баскетбол и волейбол. Ще се обособят нови места, на които да се разположат гимнастически и фитнес уреди. Цялата площадка ще бъде заградена с нова ограда, на която ще бъде монтирана и входна врата. Ще се положи изкуствена настилка на площадките с гимнастическите и фитнес уредите. Ще се поставят скамейки за играчите и трибуни за зрителите. Площадката бе бъде осветена с LED осветителни тела.