Новини

Ускоряват се плащанията по ТГС програмите по външните граници

По Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ- ИПП България – Сърбия 2014-2020, са разплатени 23.7 млн. евро или 70% от общата ѝ стойност http://www.ipacbc-bgrs.eu/news/eur-237-million-paid-under-interreg-ipa-cbc-bulgaria-serbia-2014-2020-programme.  Сключени са 99 договора за БФП и 6 за техническа помощ на обща стойност 37.4 млн. евро, представляващи 109.57% от бюджета на програмата. Верифицираните разходи, са 21.7 млн. евро или 64% от бюджета на програмата, а сертифицираните възлизат на 21 млн. евро или 62% от бюджета й.

14.7 млн. евро или 76% са плащанията по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ- ИПП България - Северна Македония 2014-2020  http://www.ipa-cbc-007.eu/news/eur-147-million-has-been-paid-under-interreg-ipa-cbc-bulgaria-republic-north-macedonia-2014 По програмата са сключени 73 договора и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 19.9 млн. евро, представляващи 102.47% от бюджета й. Верифицираните разходи са 13.6 млн. евро или 70% от бюджета на програмата, а сертифицираните възлизат на 13.2 млн. евро или 68% от бюджета й.