Новини

За втора поредна година НСОРБ участва активно в Есенната академия по администрация и управление

За втора поредна година НСОРБ участва активно в Есенната академия по администрация и управление. Събитието се организира за осма поредна година от УНСС и привлича преподаватели от всички висши училища, които предоставят обучение в направленията „публична администрация“, „регионално развитие“ и „мениджмънт“. Целта на форума е да създаде платформа за обсъждане на перспективите и проблемите в сферата на висшето образование, тенденциите в управлението и необходимостта от адаптиране на образователните програми във висшите училища. Над 80 преподаватели и представители на партньорски организации, сред които НСОРБ, Института за публична администрация, администрацията на Министерски съвет, общини и др. се включиха в сесиите на Есенната академия. Темите и проблематиката, с които се занимава Академията, прераснаха и в научно-изследователски проект, напредъка по който бе представен от ръководителя на катедра „Публична администрация“ в УНСС доц. Александър Вълков. Тази година темата на Есенната академия – „Университет 2030“ бе насочена към бъдещите потребности в сферата на публичната администрация и предизвикателствата пред преподавателите и програмите за обучение. Новите условия, в които пандемията постави както научните и образователните институции, така и администрацията, налагат сериозно преформатиране и на подходите,  и на изискванията към обучителния процес, подчерта при откриването декана на факултет „Администрация и управление“ в УНСС проф. Желев. 27 от общо 51 висши училища у нас предоставят обучение в сферата на публичните услуги и за преподавателите от тях беше интересно да се запознаят с гледната точка на самите администрации към промените и предизвикателствата. Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева бе сред ключовите лектори в рамките на Есенната академия. Тя представи специфичен поглед към новите задачи на служителите в общинските администрации, провокирани от интегрирания подход на работа в новия програмен период. „Нужни са лидери, хора, които уверено да отведат обществото в 2030 г. и да изведат на ново ниво очакванията и изискванията на всички нас към по-добро качество на живот“ – подчерта Силвия Георгиева. Тя акцентира на това, че съвременните условия и новия подход в работата на администрацията не оставят място за лукса на тясната специализация. Нужни са комплексни познания на всяко административно ниво и умения за интегрирано мислене и интегрални действия, подчерта изпълнителния директор на НСОРБ. В своята презентация тя илюстрира тази остра обществена потребност с примери за нуждата от стратегическо планиране с по-голям хоризонт, каквото изисква новия програмен период, за мислене в мащаби, които значително надхвърлят както отделните секторни политики, така и територията на отделната община. Развитието на сътрудничества, което е задължително условие в процеса на регионално развитие в следващите години, трябва да бъде базирано на взаимно доверие и увереност в компетентността и капацитета на всеки от партньорите. Основният извод от последните 14 години, в които европейските средства диктуват развитието на регионите, очертава сериозни дефицити: не умеем да инвестираме далновидно, не знаем как да планираме инвестициите, как да ги реализираме ефективно, как да ги насочваме към постигане на резултат, а не към отчитане на дейност, подчерта Силвия Георгиева. Доброто познаване на отговорностите на местната власт вече не е достатъчно за ефективно управление. Знанията за общите европейски политики и приоритети и уменията за тяхното адаптиране и вграждане на местно ниво ще имат все по-голяма тежест в успеха, към който се стреми всяка административна структура. Според нея, в образователния процес е нужно да се намерят правилните подходи за формиране на управленска, цифрова, екологична и гражданска култура от ново поколение. НСОРБ активно работи за повишаване квалификацията на служителите в общинските администрации, подчерта Силвия Георгиева, но не по-малко важен приоритет е привличането на млади, дръзки, талантливи и смели хора в администрациите по места.