Новини

Европейската комисия одобрява измененията на общоевропейския гаранционен фонд

Европейската комисия установи, че измененията на общоевропейския гаранционен фонд в подкрепа на дружествата, засегнати от пандемията от коронавирус, са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ.

 

Комисията одобри създаването на фонда на 14 декември 2020 г. Фондът обединява подкрепата на държавите членки под ръководството на групата на Европейската инвестиционна банка. Той има за цел да отговори по координиран начин на нуждите от финансиране на европейските дружества, главно на малките и средните предприятия (МСП), чрез предоставяне на гаранции по дългови инструменти и капиталови инструменти. Всички държави членки имат възможност да участват във Фонда. Досега 22 държави членки са решили да участват (т.е. Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция).

 

С оглед на настоящите нужди, произтичащи от продължителния характер на кризата, Комисията одобри следните изменения на Фонда: (i) увеличаване на таваните за финансиране и максималния срок до падеж на някои гарантирани продукти; (ii) възможност банките да включват заеми и други възможности за финансиране в рамките на гаранцията на Фонда до 30 юни 2022 г. и допълнително да удължават падежа на тези заеми при надлежно обосновани обстоятелства; и (iii) нов продукт като кошница от облигации, за да се отговори на специфичните нужди от финансиране на МСП и дружествата със средна капитализация.

Комисията стигна до заключението, че тези изменения допринасят за управлението на икономическото въздействие на коронавируса в 22-те участващи държави членки. Следователно те са необходими, подходящи и пропорционални за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на участващите държави членки в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и общите принципи, определени във Временната рамка за държавната помощ. Въз основа на това Комисията одобри измененията съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

 

Неповерителната версия на решението ще бъде предоставена под номера SA.100052, SA.100071, SA.100119, SA.100123, SA.100139, SA.100149, SA.100153, SA.100167, SA.100183, SA.100191, SA.100196, SA.100203, SA.100220, SA.100232, SA.100253, SA.100283, SA.100335, SA.100382, SA.100392, SA.100393, SA.100414 and SA.100424 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията за конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.