Новини

Европейската комисията обяви първа покана за набиране на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновациите

Европейската комисията обяви първа покана за набиране на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновациите (I3) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_6129. I3 се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и се базира на опита от междурегионалните пилотни действия от стратегиите за интелигентна специализация (S3) в рамките на политиката на сближаване. I3 е на пряко управление от Европейския съвет по иновациите и Изпълнителната агенция за МСП, съгласно многогодишна работна програма. Първата работна програма обхваща 2021 г. и 2022 г., като чрез инструмента ще се насърчава изграждането на европейски вериги за създаване на стойност, в които аспектът на сближаването има силно присъствие, поне половината от бюджета му ще бъде заделена за по-слабо развитите региони. I3 подкрепя партньорствата между изследователи, предприятия, гражданското общество и публичните администрации, за да се определят и прецизират общите сфери за инвестиции. Ще бъдат подкрепени и полезните взаимодействия с действията по „Хоризонт Европа“ и Програмата за единния пазар. Първите покани за представяне на предложения по I3 ще са на стойност 145 млн. евро за годините 2021 и 2022, и са публикувани на:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=44416173;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState. Поканите са в две направления: Направление 1: Финансова и консултантска подкрепа за инвестиции в междурегионални иновационни проекти: ще се насърчава сътрудничеството между по-силно и по-слабо развитите региони. Фокусът е към малките и средните предприятия и стартиращите предприятия, които често не разполагат с ресурси, за да изпробват своите идеи, концепции и иновации. Направление 2: Финансова и консултантска подкрепа за развитието на вериги за създаване на стойност в по-слабо развитите региони: Целта на направлението е да се увеличи капацитетът на регионалните екосистеми за иновации в по-слабо развитите региони за участие в световните вериги за създаване на стойност, както и капацитетът за участие в партньорства с други региони. И двете направления имат за цел ускоряване навлизането на пазара и увеличаване на мащаба на иновативни решения в общи приоритетни области за интелигентна специализация, както и за разработване на портфейл от инвестиционни проекти. На 9 декември 2021 г. ще се проведе и информационен ден, по поканите.