Новини

СОС прие Програмата за София

Столичният общински съвет прие Програмата за София. Документът представлява План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. Той определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на общината. Разработен е със срок на действие от 7 години. При представянето на Програма за София кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова обясни, че Програма за София е резултат от работата на моите екипи в много и различни направления. „В него се обединяваме във визията си за развитие на общината до 2027 г. Списъкът с проекти в него е разширен по мое искане спрямо първоначалния вариант. Предлагаме 6 приоритета, 14 цели и 104 мерки, които ще се реализират в 5 зони за въздействие.. Проектите ще бъдат финансирани чрез различни източници чрез комбиниране на източници и дори и чрез собствени средства. Обхващат се всички видове инфраструктура, кръговата икономика, икономиката и образованието“, каза Фандъкова. Тя обясни, че са определени 70 проектни предложения, за които са ясни инвестиционните намерения или те са предложени от общината, от гражданите или бизнеса. Кметът подчерта, че през целия период на действие Програмата може да бъде допълвана или изменяна. Главният архитект Здравко Здравков определи предложения документ като богат и всеобхватен. „Проведени са съгласувания на документа с МРРБ. Очакваме методически указания от МРРБ в началото на 2022 г., за да може да започне класиране на предложените проекти. Анализът показва къде има липси, за да може европейското финансиране да достигне до всяка една териториална единица“, каза той. Арх. Здравков обясни, че СО няма да бъде единствен бенефициент, а такъв ще могат да бъдат и неправителствени организации, съседни общини на София, както и такива от целия Югозападен регион. В настоящия програмен период фокусът на планирането е прехвърлен от стимулиране на развитието на населените места към развитието на територии и от секторни инвестиции към интегрирани инвестиции. Общата индикативна стойност на бюджета на Програма за София е представена в три финансови прогнози. В песимистичния вариант е 5 380 422 998 лв. В реалистичен вариант в СО ще бъдат инвестирани 5 890 224 594 лв. А в оптимистичния вариант София ще може да разчита 6 745 373 015 лв. европейско финансиране.