Новини

МОСВ презентира новите законодателни предложения на ЕК

На Консултативен съвет за Европейската зелена сделка Министерството на околната среда и водите представи визията и курса на новата европейска политика, която предлага възможности за превръщане на устойчивостта в реалност и поставя предизвикателствата, пред които Европа е поставена. 

Законодателните предложения от пакета „Подготвени за цел 55%“ и инициативите, предлагани от ЕК, са насочени към намаляване на енергийната и ресурсната интензивност на икономиката, насърчаване на кръговата икономика, опазване на природния капитал, устойчиво производство и потребление в сектори като строителство, производство на храни и мобилност.  Всички те разкриват значим потенциал за развитие на „зеления” бизнес и разкриване на нови „зелени” работни места. 

Предложенията ще донесат ползи и в други области като чистотата на атмосферния въздух, управлението на отпадъците,  опазването на биологичното разнообразие и др.

Същевременно тази цялостна трансформация на икономиката, енергетиката и на обществото като цяло, има своята цена и отражение. Най-голямото предизвикателство е да се намери правилният баланс между амбициозните цели, тяхната осъществимост, ползите от тях и социалните и икономическите последствия. 

За да се реализира този потенциал, са необходими систематични и синхронизирани политики на национално ниво и интегриране на климатичните аспекти във всички области и на всички нива. 

В презентацията са представени новите законодателни предложения на ЕК от компетентност на МОСВ, по които се изготвя национална позиция.