Новини

Европейската комисия приема преразгледани правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес

Европейската комисия прие преразгледано Съобщение относно правила за държавна помощ за важни проекти от общоевропейски интерес (Съобщението за ВПОИ). Преразгледаното съобщение за ВПОИ ще се прилага от 1 януари 2022 г. В него се определят критериите, по които Комисията да оценява подкрепата на държавите членки за трансгранични ВПОИ, с които се преодоляват пазарни неефективности и се създават условия за авангардни иновации в основни сектори и технологии и за инвестиции в инфраструктура с положителни странични ефекти за икономиката на ЕС като цяло.Комисията прие преразгледаното Съобщение за ВПОИ след оценка на действащите правила, проведена през 2019 г. като част от проверката за пригодност на държавната помощ и след обстойна консултация с всички заинтересовани страни по предложения преработен текст на съобщението. Прегледът отразява и опита на Комисията, произтичащ от нейната съдебна практика.Преразгледаното съобщение относно ВПОИ включва няколко целенасочени корекции, с които да се вземе предвид опитът, натрупан при прилагането на Съобщението за ВПОИ от 2014 г., и да бъдат съгласувани съответните правила с настоящите приоритети на ЕС.