Новини

ЕК предлага нови мерки за стимулиране на капиталовите пазари в Европа

Днес Европейската комисия прие пакет от мерки за подобряване на способността на дружествата да набират капитал в целия ЕС и за гарантиране, че европейците получават най-добрите оферти за своите спестявания и инвестиции. Една година след Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари от 2020 г. Комисията изпълнява ангажиментите си, като предлага мерки за стимулиране на европейските капиталови пазари. Те ще спомогнат за икономическото възстановяване на Европа от кризата, предизвикана от COVID-19, както и за цифровия и екологичния преход. Освен това Комисията представи съобщение, в което се посочват действията, които ще предприеме през следващата година за стимулиране на пазара.

Днешните предложения ще гарантират по-добър достъп на инвеститорите до данни за дружествата и търговията. Мерките също така ще насърчат дългосрочните инвестиции, а трансграничните продажби на инвестиционни фондове ще станат по-лесни и сигурни. Като цяло направените днес предложения ще свържат по-добре дружествата от ЕС с инвеститорите, като подобрят достъпа на дружествата до финансиране, разширят инвестиционните възможности за инвеститорите на дребно и допълнително интегрират капиталовите пазари в ЕС.

Приетите днес законодателни предложения са:

  1. Европейска единна точка за достъп (ESAP) – лесен достъп до данни за инвеститорите

Платформата ESAP ще предлага единна точка за достъп до публична информация, свързана с финансите и устойчивостта на дружествата в ЕС, и до информация за инвестиционните продукти на ЕС. Това ще даде на дружествата по-голяма видимост пред инвеститорите и ще разкрие повече източници на финансиране. Това е особено важно за малките предприятия на малките капиталови пазари, тъй като те по-лесно ще бъдат на радарния екран на ЕС, но също и за международните инвеститори. ESAP ще съдържа и публикуваната от дружествата информация за устойчивостта, като това ще подпомогне постигането на целите на Европейския зелен пакт. В качеството си на общо пространство за данни ESAP е крайъгълен камък на стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии и на стратегията за цифровизиране на финансовите услуги в ЕС.

  1. Преглед на Регламента относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ): насърчаване на дългосрочните инвестиции, включително от страна на инвеститорите на дребно

Днешният преглед ще повиши привлекателността на ЕФДИ за инвеститорите и тяхната роля като допълнителен източник на финансиране за дружествата от ЕС. Той също така ще улесни инвеститорите на дребно да инвестират в ЕФДИ, по-специално чрез премахването на минималния праг за инвестиции в размер на 10 000 евро, като същевременно се гарантира силна защита на инвеститорите. Тъй като ЕФДИ са предназначени да канализират дългосрочни инвестиции, те са в добра позиция да помогнат за финансирането на екологичния и цифровия преход.

  1. Преглед на Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Днешните промени ще повишат ефективността и интеграцията на пазара на алтернативни инвестиционни фондове. С предложението се хармонизират правилата, свързани с фондове, които предоставят заеми на дружества. Това ще улесни кредитирането на реалната икономика, като същевременно ще предпазва по-добре инвеститорите и ще осигури финансова стабилност. Прегледът изяснява и правилата за делегиране. Правилата на ЕС относно делегирането позволяват на управителите на фондове да си набавят експертен опит от трети държави. Днешният преглед ще гарантира наличието на подходяща информация и координация между надзорните органи в ЕС, като по този начин ще се защитят по-добре инвеститорите и финансовата стабилност.

  1. Преглед на Регламента за пазарите на финансови инструменти (РПФИ): повишаване на прозрачността чрез въвеждане на „Европейска консолидирана система за борсова информация“ за по-лесен достъп до търговски данни за всички инвеститори

Днешните корекции на правилата за търговия на ЕС ще гарантират по-голяма прозрачност на капиталовите пазари. Те ще въведат „Европейска консолидирана система за борсова информация“, която ще даде на инвеститорите достъп до данни почти в реално време за търговията с акции, облигации и деривати във всички места за търговия в ЕС. Досега този достъп беше ограничен до малък брой професионални инвеститори. Днешният преглед също така ще подобри равнопоставените условия на конкуренция между фондовите борси и инвестиционните банки. Освен това той ще насърчи международната конкурентоспособност на местата за търговия от ЕС, тъй като премахва правилото за свободен достъп.

Въз основа на действията, обявени в Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП) от 2020 г., през 2022 г. Комисията ще предприеме повече последващи действия за СКП, включително предложение относно регистрацията, рамка за отворени финанси, инициатива относно корпоративната несъстоятелност и рамка за финансова грамотност.

По този повод се изказаха някои членове на колегиума на Комисията:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: Европа се нуждае от жизнеспособни и интегрирани капиталови пазари, за да стимулира реалната икономика и да се възстанови след кризата, причинена от COVID-19. Днешните предложения ни приближават значително към създаването на съюз на капиталовите пазари. Това е важно за растежа на икономиката на ЕС. Постигаме това чрез подобряване на достъпа до данни за дружествата и търговията и чрез насочване на инвестициите към нашите приоритети в областта на устойчивостта и цифровите технологии. Днешният пакет поставя силен акцент върху подпомагането на малките предприятия на малките капиталови пазари, като улеснява достъпа на МСП до различни източници на финансиране. Той също така ще повиши международната конкурентоспособност на ЕС като място за търговия.

Марейд Макгинес, комисар, отговарящ за финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, заяви: Капиталовите пазари, наред с банките, играят съществена роля за финансирането на нашата икономика, но трябва да се постигне по-голям напредък към завършването на съюза на капиталовите пазари. Днес предприемаме действия на различни равнища: подобряваме прозрачността на нашите капиталови пазари, улесняваме достъпа до финансови данни и до данни, свързани с устойчивостта, и повишаваме привлекателността на нашите инвестиционни продукти – като ЕФДИ и други алтернативни инвестиционни фондове, за инвеститорите и управителите на фондове. Това ще обслужва по-добре нуждите на дружествата, които търсят финансиране за развитие на стопанската си дейност, и е жизнено важно за възстановяването и изпълнението на нашите цели, свързани с екологията и цифровизацията. Но не спираме дотук: днес обявяваме и по-амбициозни инициативи в областта на СКП, които се очакват през 2022 г., относно достъпа на дружествата до публичните пазари, отворените финанси, финансовото образование и несъстоятелността.

Следващи стъпки

Всички елементи на законодателния пакет ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета. Времето е от съществено значение и приканваме съзаконодателите възможно най-скоро да започнат работа по тези предложения.

Контекст

Целта на съюза на капиталовите пазари (СКП) е да се създаде истински единен капиталов пазар в целия ЕС. Той има за цел да осигури поток на инвестициите и спестяванията във всички държави членки в полза на гражданите, инвеститорите и предприятията, независимо от това къде в Европейския съюз са установени. Това е още по-неотложно с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19, и финансирането, необходимо за подпомагане на възстановяването, устойчивия растеж и двойния екологичен и цифров преход.

Задълбочаването на СКП е сложна задача и няма единична мярка, която да го завърши. Ето защо трябва да постигнем напредък във всички области, в които все още съществуват пречки пред свободното движение на капитали. Приетите днес четири законодателни предложения са важна стъпка в изпълнението на Плана за действие на Комисията за изграждане на СКП от 2020 г. Те разрешават проблеми в широк спектър от услуги на капиталовия пазар и спомагат за постигането на основните цели на СКП.