Новини

Проведе се заседание на Комитетa за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

На 25 и 26 ноември, се проведе онлайн заседание на Комитетa за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОП ТТИ). От страна на НСОРБ, в дейността на Комитета участва инж. Добромир Добрев, кмет на община Горна Оряховица, както и експерти от екипа на Сдружението.

През първият ден на заседанието, на 25-ти ноември, Управляващият орган и представители на бенефициентите от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) представиха напредъка по изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 г. и големите проекти в обхвата й.

В рамките на заседанието стана ясно, че се полагат усилия за реализация на железопътните проекти, както и за минимизиране на риска от загубата на средства по тях.

Управляващият орган е и сериозно загрижен от увеличаването на цените на строителството и последиците от това за реализацията на вече договорени и стартирали проекти. 2023 г. ще е ключова за усвояването на средствата по Програмата, налиц са и проекти, които няма да приключат в срок. Спрямо м. май по Програмата има слаб напредък, от около 2%, въпреки това няма риск от загуба на средства по правилото за автоматичното отчисляване, чието изпълнение към края на годината, ще достигне 108.71%. След изменение на Програмата, отпада проект на морска администрация, а болшинството от останалите имат трудности от консервационен и природозащитен характер.   Към 15 ноември 2021г. напредъкът по Приоритетни оси е:

  • ПО 1 – Предоставената БФП е 86. 34%, договорени с изпълнители са 74. 17%, изплатени са 31.39%, сертифицирани са 21. 36% от средствата по Оста;
  • ПО 2 – Предоставената БФП е 91%, договорени с изпълнители са  74.99 %, изплатени са  64.69%, сертифицирани са 56.64 % от средствата;
  • ПО 3 – Предоставената БФП е 100%, договорени с изпълнители са  52%, изплатени са  95.85 %, сертифицирани са 93.24  % от средствата;
  • ПО 4 – Предоставената БФП е 99.87 %, договорени с изпълнители са 84.21 %, изплатени са 56 %, сертифицирани са 43.37% от средствата.

За периода 1 януари 2014 г. – 15 ноември 2021 г . са установени 53 нередности/ финансови корекции, като 4 от тях са отменени от съда. За периода 1 май - 15 ноември 2021 г . е установена само една. Общото финансово влияние на нередностите е 36 млн. евро. Причини за налагането им, са дискриминиращи условия в процедурите по ЗОП, изменения на офертите след отваряне и др.

Представителите на ЕК споделиха, че България има слаборазвита и неустойчива транспортна система. В бъдеще трябва да целим нулев въглероден отпечатък, като насърчаваме железопътния транспорт. Очакванията са, и за повишаване на административния капацитет на институциите, като се създават видими резултати в социално, икономическо и екологично направление, които към момента не са налични.  

Програмата за периода 2021-2027 е консултирана няколко пъти с ЕК и представена за последваши неформални преговори в края на октомври.  Общият й планиран бюджет е 3.81 млрд. лева. 

През вторият ден от заседанието, 26-ти ноември се представи напредъкът по проекти с бенефициенти Агенцията по поддръжка на река Денав, Държавното предприятие Пристанищна инфраструктура, Изпълнителна агенция Морска администрация, Метрополитен ЕАД. Дискутира се и Комуникационната стратегия на Програмата за 2022 г.

Най-значими за гражданите и гостите на столицата са проектите на Метрополитен ЕАД, свързани с разширение на метрото в София. Дейностите по третата метро линия вече са приключили, като остава сертифициране и разплащане на част от средствата. Следващият етап на разширение ще е в рамките на Лот 1 - 3 км. с 3 станции по направление „Хаджи Димитър“ – бул. „Генерал Владимир Вазов“ и Лот 2 -  6 км. с 6 станции по направлението „кв. Гео Милев – ж.к. Слатина – бул. Цариградско шосе“. Същите обаче ще се финансират от Плана за възстановяване и устойчивост, като 50% участие в изграждането им ще има и Столична община.

След проведено проучване е установено, че най-популярните платформи за България са Facebook, You Tube и Instagram. Поради това Управляващият орган планира разкриването на профили на Програмата в тях. Според проучване на Евробарометър, цитирано от представителите на ЕК на заседанието, българските граждани са в дъното на класацията по информираност за инвестициите от ЕС с 35% познания. Въпреки това над 80% от тях, са запознати с един или повече проекта на ОП ТТИ.