Новини

Проведе се 15-тото заседание на Комитета за наблюдение на ОП НОИР

Проведе се 15-тото заседание на Комитета за наблюдение (КН)  на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1009. Участниците в заседанието бяха запознати с напредъка в изпълнението на ОП НОИР и предприетите мерки от Управляващия орган в контекста на пандемията от COVID-19. Разгледаха се и резултатите от оценка на системните проекти с конкретен бенефициент МОН и изпълнението на Годишния план по информиране и комуникация на ОП НОИР за 2021 г. Финансовата цел по Програмата за 2021 г е постигната., а до края на годината ще бъде постигната и тази за 2022 г. Към момента по ОП НОИР са договорени 99.83% от бюджета й или 1.349 млрд. лв.

Обсъдена бе и подготовката на Програмата за образование за периода 2021-2027, Плана за възстановяване и устойчивост, както и бъдещото финансиране на Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения по линия на ЕФРР. В периода до 2026 г., по Националния план за възстановяване и устойчивост МОН предвижда изпълнението на  три проекта (резюмета на същите, на интернет-страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-r-balgariia ):

  • „Създаване на национална STEM среда за умения на утрешния ден“, с общ планиран ресурс 576.2 млн.  лева;
  • „Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации“, с ресурс 680 млн. лева;
  • „Изграждане на центрове за личностно развитие на ученици и младежи в подкрепа на устойчивото възстановяване на общините“, с ресурс 70 млн. лева.

За оказване на трайно въздействие върху реформата в образованието проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост, ще се съчетават с предвидените в Програма „Образование“ дейности за цифрова трансформация на образованието и насърчаване на образователните иновации в предучилищното и училищното образование.