Новини

Предвидените за инвестиране средства за съвместни проекти между България и Сърбия за периода 2021-2027 ще бъдат 38.1 млн. евро

Проведе се 9-то заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ- ИПП България - Сърбия 2014-2020 http://www.ipacbc-bgrs.eu/news/ninety-meeting-joint-monitoring-committee

В рамките му стана ясно, че предвидените за инвестиране средства за съвместни проекти между България и Сърбия по Програмата за периода 2021-2027 ще бъдат в размер на 38.1 млн. евро. Новата програма ще подкрепя малкия и среден бизнес за: модернизация на технологичния процес, оптимизация на производството, дигитализация, обучения на служителите и намирането на нови пазари. Значителни средства ще бъдат осигурени и за изпълнението на мерки за справяне с природни бедствия в трансграничния регион, включващи както изработването на план за действие в случаите на трансгранично бедствие, така и за обучения на отговорните служби, доброволците и населението.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, планира до края на годината, обявяването на кампания за популяризиране на Интегрираната териториална стратегия по бъдещата Програма, чрез набирането на проектни идеи за реализацията й.

На заседанието се обсъди и напредъка по изпълнението на текущата Програмата за периода 2014-2020 г. По нея са финансирани 105 проекта на обща стойност над 37.4 млн. евро, от които успешно приключени са 79. Към момента разплатените средства към бенефициенти възлизат на над 23.7 млн. евро или 70 % от  бюджета на Програмата.