Новини

EK предлага временни мерки за справяне с извънредната ситуация по външната граница с Беларус

Европейската комисия представя набор от временни мерки в областта на убежището и връщането, за да помогне на Латвия, Литва и Полша да се справят с извънредната ситуация на външната граница на ЕС с Беларус. Мерките ще позволят на тези държави членки да въведат бързи и организирани процедури, за да могат да управляват ситуацията, при пълно зачитане на основните права и международните задължения, включително принципа на забрана за връщане. Предложението е отговор на призива на Европейския съвет към Комисията да предложи всички необходими промени в правната рамка на ЕС, както и конкретни мерки, подсигурени с подходяща финансова подкрепа, за да се гарантира незабавен и подходящ отговор в съответствие с правото на ЕС и международните задължения, включително зачитането на основните права. Мерките, основани на член 78, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ще влязат в сила след приемането им от Съвета. Ще бъдат проведени консултации с Европейския парламент. Мерките ще бъдат в сила за период от 6 месеца.