Новини

Общински проекти „в изпълнение“ по ОПОС 2014-2020

Екипът на НСОРБ по програми и проекти на общините, подготви справка за общинските проекти „в изпълнение“ по ОП „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС). Справката, е аналогична на изготвената за ОПРР и е на база публично достъпните данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) по ОПОС, към 29-ти ноември 2021 г., за общинските проекти „в изпълнение“. Обобщените данни, показват че: Обобщени данни: Общинските проекти със статус „в изпълнение“ са 137, в рамките 18 процедури за набиране на проекти, по всичките 5 основни приоритетни оси на ОПОС. Стойността им е 2.19 млрд. лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по тях е 1.62 млрд. лв. Общинското съфинансиране възлиза на 567.43 млн. лв. Плащанията към общините по проектите в изпълнение са 865.74 млн. лв., което в процентно изражение представлява 53.54% от размера на БФП. Разплащанията, които следва да се направят по общинските проекти до края на допустимостта на разходите по Програмата (31.12.2023 г.), са на стойност 751.4 млн. лв.; От общото съфинансиране на общините по Програмата, 29% е делът по проектите във ВиК-а сектора, 47% са по интервенциите в областта на отпадъците, с по 5% и 19% е съфинансирането за превенцията на риска от свлачища и наводнения и за подобряването на качеството на атмосферния въздух. Близо 41.5% от общото съфинансиране на общините, е делът на столицата; Най-многото общински проекти „в изпълнение“, както и с най-голямата обща стойност, съответно и на тази на БФП, са по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. Проектите са 88 на брой, на обща стойност 790.82 млн. лв. с БФП от 523.11 млн. лв. По тях са разплатени 201.63 млн. лв. или 38.55% от стойността на БФП; Средната продължителност на проект по Програмата е 28.4 месеца, като с най-дълги срокове на реализация от над 41 месеца са общинските проекти „в изпълнение“ за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Със среден период на реализация от 38.6 месеца са проектите по Ос „Води“, следвани от тези за превенция на риска със срок от 29 месеца. 25 месеца средно продължават проектите за отпадъци и 21 месеца тези по Натура и биоразнообразие; За да няма частична или пълна загуба на БФП, в оставащите 25 месеца до края на допустимостта на разходите по Програмата- 31.12.2023 г., значително следва да се ускори изпълнението по около 12 от общо 18-те процедури, по които се реализират общински проекти. Особено рисково е то по втората комбинирана процедура за компостиращи инсталации и инсталациите за предварително третиране на битови отпадъци и по мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух. Поради нескончаеми обжалвания на тръжните процедури, е налице и реален риск, в някои общини и то поради независещи от тях обстоятелства, проекти за изграждането на компостиращи инсталации, да не се реализират през програмен период 2014-2020; 145 общини или близо 55% от общия брой на общините, имат проекти със статус „в изпълнение“ по ОПОС. Всички общини от 3 области- Враца, Кюстендил и Разград, изпълняват проекти по Програмата. В две области Ловеч и Търговище понастоящем няма проекти в изпълнение, но част от общините в тях, са реализирали успешно такива.