Новини

Успешен „Stand-Alone Testing“ за свързване на Търговския регистър с BRIS

Успешен „Stand-Alone Testing“ за свързване на Търговския регистър с BRIS. Приключи първата от общо трите фази от интеграционното тестване за свързване на Търговския регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS. При тестовете в симулирана среда се изпълниха 22 предефинирани сценарии, при които Търговският регистър успешно взаимодейства с BRIS чрез тестовата платформа Test Bed.

Част от сценариите демонстрираха генериране на валидни заявки за заявяване на абонамент и възможността системите да разпознаят и обработят грешни данни. Тества се и функцията за известяване на Европейската централна платформа при настъпване на ликвидация на дружество майка. Също и възможността Търговският регистър да приеме и обработи съобщение при промяна на кода на бизнес регистър на държава членка, включен в информационния обмен на BRIS.  

Успешно са тествани и работните процеси, утвърдени от Европейската комисия, които оперативно съвпадат с внедрените и поддържани работни процеси в Търговския регистър на Агенция по вписванията

До края на годината предстои Агенция по вписванията да премине през още две тестови фази, съгласно Концепцията за интеграционно тестване на Европейската комисия, за да постигне пълно свързване на  Търговския регистър с BRIS. След успешното им преминаване, Търговският регистър ще бъде свързан с BRIS в началото на 2022 г.