Новини

Община Своге с одобрен за финансиране проект към Националния доверителен екофонд

Поредният одобрен за финансиране проект на Община Своге за 2021 година вече е факт. На 22.11.2021г. бе сключен договор между Община Своге и Национален доверителен екофонд, за реализацията на проектно предложение „Община Своге – още една крачка към природата“ по  програма „Микропроекти за климата“. Срокът на договора е 8 месеца, считано от датата на сключването му и е на стойност 50 000 лв. С безвъзмездната финансова помощ ще бъде реализирано малко по мащаб строителство и оборудване във връзка с поставяне на фотоволтаична система на сграда- собственост на Община Своге. Ще бъдат проведени две информационно-презентационни събития във връзка с проблемите на изменение на климата и адаптация към климатичните промени. Първата част ще е насочена към деца и юноши за запознаване с важността за предприемане на мерки за опазване на околната среда и важността на проблема, представен по леснодостъпен и приветлив начин, както и с мерки, които всеки може да вземе за да намалим въздействието върху околната среда. Втората част ще бъде насочена към пълнолетни жители на общината с цел запознаване на внедряваните мерки, сериозността на борбата с климатичните проблеми и възможности, които всеки от нас може да предприеме за намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда.

Основната цел на проектното предложение е насочено към намаляване на емисиите парникови газове, чрез въвеждането на системи за разумно и ефективно управление на енергийните ресурси в административната сграда на община Своге, а именно:

– Оптимизиране на съществуващите електро и осветителни инсталации на съществуващото осветление (на базата на луминесцентно осветително тяло) и замяната им с ЛЕД панели;

–    Изграждане на мрежова фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди;

Провеждане на образователни събития за повишаване разбирането и необходимостта за опазване на околната среда.

 Очакваният резултат от реализацията на проектните дейности е намаляване негативното влияние върху околната среда, чрез внедряването на система за енергиен мениджмънт, която от своя страна ще доведе до намаляване на електропотреблението, подобряване на мониторинга и оттам до намаляване на емисиите на парникови газове.