Новини

ЕК представи план за действие за насърчаване на социалната икономика и за създаване на работни места

Европейската комисия представи днес план за действие, за да помогне на европейската социална икономика да просперира, като използва своя икономически потенциал и потенциал за създаване на работни места, приноса си към справедливо и приобщаващо възстановяване, както и към екологичния и цифровия преход.

Организациите на социалната икономика са субекти, които поставят на първо място социалните и екологичните цели, като реинвестират по-голямата част от печалбата си обратно в организацията. В Европа съществуват 2,8 милиона структури на социалната икономика, в които работят 13,6 милиона души и които предлагат решения на основните предизвикателства пред нашите общества. Те обхващат разнообразни сектори и форми – от услугите за полагане на грижи до рециклирането; от кооперативи до социални предприятия. Засилената подкрепа за социалната икономика не само създава работни места, но и дава възможност на организациите да увеличат социалното си въздействие в целия ЕС. Днешният план за действие в областта на социалната икономика проправя пътя на организациите на социалната икономика към просперитет и растеж. 

Комисията предлага да се предприемат действия в три области:

  1. Създаване на подходящи условия за просперитет на социалната икономика

Политическите и правните рамки са от ключово значение за създаването на подходяща среда за просперитета на социалната икономика. Сред тях са рамките за данъчното облагане, обществените поръчки и държавната помощ, които трябва да бъдат адаптирани към нуждите на социалната икономика.

За да отстраняването на тези проблеми Комисията ще предложи през 2023 г. препоръка на Съвета относно развитието на рамковите условия на социалната икономика. Тя ще публикува също насоки за държавите членки относно данъчните рамки за организациите на социалната икономика и ще улесни достъпа до насоки за държавната помощ. Планът за действие има за цел също така да подобри добрите практики в областта на социално отговорното възлагане на обществени поръчки и да насърчи насочването на социалната икономика извън границите на ЕС.

  1. Откриване на възможности за създаване и разрастване на организациите на социалната икономика

Структурите от социалната икономика следва да се възползват от подкрепа за развитие на предприятията, които да започнат и да развиват своята дейност, както и за да извършват преквалификация и повишаване на квалификацията на своите работници. За периода 2021—2027 г. Комисията се стреми да увеличи подкрепата си над прогнозните 2,5 милиарда евро, заделени за социалната икономика преди (2014—2020 г.).

Наред с други действия, през 2023 г. Комисията ще открие нов портал на ЕС за социална икономика, за да се гарантира, че участниците от социалната икономика могат да намерят на едно място цялата информация, от която се нуждаят, относно финансирането, политиките, обучението и инициативите на ЕС. Тя ще пусне също нови финансови продукти през 2022 г. по програмата InvestEU и ще подобри достъпа до финансиране. През 2022 г. Комисията ще създаде и Европейски експертен център за социални иновации.

  1. Гаранции за признаването на социалната икономика и нейния потенциал

Планът за действие има за цел социалната икономика да стане по-видима и да се подобри признаването на нейната дейност и потенциал. Комисията ще провежда комуникационни дейности, открояващи ролята и особеностите на социалната икономика. Освен това Комисията ще започне проучване за събиране на качествени и количествени данни с цел да разбере по-добре социалната икономика в целия ЕС. Тя ще организира също курсове за обучение на държавни служители по различни теми от значение за социалната икономика, ще насърчава социалната икономика на регионално и местно равнище чрез насърчаване на трансграничния обмен и много повече.

С днешния план за действие Комисията постави също началото на „план-график за преход“ за подпомагане на екологичния и цифровия преход на социалната икономика в диалог с публичните органи и заинтересованите страни. Комисията събира мнения от обществеността относно „план-график за преход“ чрез проучване на ЕС, достъпно до 28 февруари 2022 г.

Изявления на членовете на колегиума

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Планът за действие в областта на социалната икономика запълва празнотата между нашата социална икономика и подкрепата, от която тя се нуждае, за да просперира и да допринася в още по-голяма степен за нашите общества. От намаляването на бюрокрацията, пред която са изправени някои социални предприемачи, до създаването на работни места и предоставянето на нови възможности на хората да повишат квалификацията си и да се преквалифицират, тя е от жизненоважно значение за осъществяването на справедлив екологичен и цифров преход, както и за приобщаващо възстановяване от пандемията.

Комисарят, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмит посочи: Благодарение на силното си присъствие на местно равнище социалната икономика може да предложи новаторски решения „отдолу нагоре“ за много от днешните глобални предизвикателства като изменението на климата, цифровизацията и социалното изключване. Социалната икономика работи с местните общности и за тях и има огромен потенциал да създава работни места. Вярвам, че този план за действие ще помогне на организациите на социалната икономика да се разрастват, да бъдат признати и да оказват още по-голямо въздействие върху обществото.  

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон изтъкна: Социалната икономика създава работни места и растеж, които са близки до нуждите на гражданите и до тези на непосредствено заобикалящата ги среда. Кризата, предизвикана от COVID-19, показа също издръжливостта и оригиналността на стопанските модели на социалната икономика. За да продължим да развиваме техния потенциал и принос към екологичната и цифровата трансформация, ние поставяме началото на „план-график за преход“ за екосистемата „икономика на близостта и социална икономика“. Ще работим с всички заинтересовани страни за по-приобщаваща и устойчива икономика.

Контекст

Социалната икономика обхваща различни предприятия, организации и правни субекти, като например социални предприятия, кооперативи, взаимоспомагателни дружества (специфичен вид колективно застраховане), сдружения с нестопанска цел и фондации. Те поставят хората и околната среда в центъра на своята мисия и реинвестират по-голямата част от печалбата си обратно в организацията или в конкретна социална кауза. Те се управляват по основан на участието подход „отдолу нагоре“.

Планът за действие се основава на инициативата на Комисията от 2011 г. за социалното предприемачество, и е резултат от обширен процес на консултации с гражданите и заинтересованите страни. Повече информация може да бъде намерена в работния документ на службите на Комисията, придружаващ Плана за действие в областта на социалната икономика, и в работния документ на службите на Комисията относно „план-график за преход“ към социална икономика.