Новини

Влагат над 31 млн. лв. в реконструкцията и модернизацията на „СПСОВ - Кубратово"

Столичната община обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на реконструкцията, модернизацията и доизграждането на Софийската пречиствателна станция за отпадни води край Кубратово. Проектът е на стойност 31 926 858,02 лв. без ДДС като средствата ще бъдат осигурени по приоритетна ос 1 „Води” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз. В обхвата на обществената поръчка са включени изготвяне на инвестиционен проект във фаза Идеен проект (част „Технологична“) и технически проект за "Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ - Кубратово" за агломерация София град, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на възложителя, чертежите и таблиците,както и осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация и други, съгласно посоченото в техническата спецификация. Техническата оценка ще бъде с тежест 60% от крайната стойност и ще е съставена от ТО1 „Срок за проектиране” с тежест 5т, ТО2 „Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на съоръженията/оборудването за инсталациите ” с тежест 10т, ТО3 „Професионалната компетентност на персонала ” ще носи 70т и О4 „Концепция за изпълнение и Мерки за осигуряване на навременна доставка на необходимите строителни продукти и за извършване на входящ контрол за качество" – 15 т. Предложената от кандидатите цена ще носи останалите 40 % от оценката. Продължителността на изпълнение ще бъде 420 дни, от които срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза Идеен проект (част „Технологична“) – до 30 календарни дни, срокът за изготвяне на технически проект – до 90 календарни дни, срокът за изпълнение на всички видове СМР и съпътстващи работи, вкл. доставка на техническо оборудване- 300 календарни дни.Оферти могат да бъдат подавани до 20 януари. https://app.eop.bg/today/174706