Новини

Мария Габриел представи общоевропейски подход за признаването на микроквалификациите в образованието и обучението

Българският еврокомисар представи в Брюксел още една своя инициатива - предложение за Препоръка на Съвета относно европейски подход към микроквалификациите за учене през целия живот. Все по-голям брой хора се налага да актуализират своите знания и умения, за да се адаптират към нуждите на бързо променящия пазар на труда.

„Екологичният и цифровият преход и динамиката на пазара на труда изискват хората да придобиват нови знания и умения. Днес над 90% от работните места изискват цифрови умения, но само 56% от хората в активна възраст ги притежават и едва 37% участват ежегодно в обучение. Достъпът до образование и обучение за всички трябва да бъде подобрен и се осигурят повече възможности за признаване на наученото. Ето защо предлагам нов европейски подход за признаване на микроквалификациите”, заяви Мария Габриел.

Микроквалификациите удостоверяват резултатите след завършване на кратък обучителен курс или модул и след оценка на придобитите знания. Те могат да бъдат разработени според индивидуалните нужди на всеки гражданин за придобиване на знания. Предлагат се от висши училища и институции за професионално образование, както и от частни организации. Необходимо е да се гарантира, че микроквалификациите са с високо качество и се издават по прозрачен начин, за да се изгради доверие в това, което удостоверяват.

Комисар Габриел създаде през май 2020г. експертна работна група за микроквалификациите. Днешното ѝ предложение е разработено въз основа на доклада от работата на групата. Инициативата предлага общи дефиниция и стандарти, както и основни принципи за разработване и предоставяне на микроквалификациите.

„С европейския подход за микроквалификациите предлагам единна рамка, гарантиращa признаването им не само в секторите на образованието и обучението, но и на пазара на труда в ЕС. Това означава повече и по-добри възможности за личностно развитие и професионална реализация на европейските граждани. Водеща е ролята на висшите учебни заведения и организациите за предоставяне на професионално образование. Очаквам инициативата ми да отвори нови хоризонти за обучение в различни области за всички европейци, за да отговори на предизвикателствата на днешния и утрешния ден. Точно от това се нуждае Европа днес и сега”, коментира още комисар Мария Габриел.

Настоящата препоръка е ключово действие от инициативата на комисар Габриел за постигане на европейско образователно пространство до 2025г. След приемане на препоръката от Съвета, Комисията ще подпомага държавите членки и социалните партньори при изпълнението й.