Новини

Общинските проекти по ПРСР в рамките на ВОМР

България, в частност общините от селските райони, за втори програмен период прилагат подхода „Лидер“ или наследника му – Воденото от общностите местно развитие, по-известен като ВОМР. През програмен период 2007-2013 подходът бе еднофондов, т.е. финансиран само от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. За програмен период 2014-2020 се приложи, макар и „плахо“ и многофондовото му финансиране, включващо подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие и социалния фонд. Понастоящем, въпреки че подготовката на Стратегиите за ВОМР стартира в началото на периода 2014-2020, е известно че реализацията на проектите по тях „буксува“ и то от години. Причините за това могат да се обяснят с липсата на капацитет, както на Местните инициативни групи (МИГ) реализиращи подхода, така и най-вече на Разплащателната агенция, в която „залежават“ и упорито чакат оценката си години наред, хиляди проекти. През програмен период  2021-2027, се планира както териториалното така и финансовото разширяване на подхода. ВОМР ще се прилага на териториален принцип на подрегионално ниво –община, част от община или група от съседни общини, с обхват на населението между 10 000 и 150 000 жители. Подходът ще обхваща цялата територия на страната, с изключение на градовете с население над 30 000 жители. Освен финансирането от земеделският фонд, който ще продължи да бъде водещ, средства за ВОМР в размер на 2% от бюджетите им ще осигурят и Програмите по линия на политиката на сближаване- за конкурентоспособност, околна среда, развитие на човешките ресурси и образование. Прогнозите са, със средства в размер на общо около 560 млн. евро (200 млн. евро от Стратегическия план за земеделие) да се подкрепят поне 100 МИГ, при 64 понастоящем. Успехът на безспорно полезният подход, който е и времеемък, т.като се реализира на 2 фази- подготовка и реализация на Стратегии за ВОМР, ще зависи както от навременното му стартиране, така и от правилата и процедурите по изпълнението му. Важно ще е да се отчетат и научените уроци от програмен период 2014-2020, като се елиминират слабостите и максимално облекчат и ускорят административните процедури.  През м. февруари 2022 г. се планира обявяването на процедура за подготовката на Стратегиите 2021-2027, както и изготвянето на нарочен нормативен акт за прилагането на ВОМР. За подготвителната фаза, по преходният период на Общата селскостопанска политика (ОСП) се осигуриха 3.5 млн. евро. Приемът се очаква да е с продължителност 3 месеца, като за съществуващи МИГ, които са изпълнявали подхода в предходните 2 програмни периода, средствата за подготовката на стратегиите ще бъдат до 25 000 евро с период на изпълнение 6 месеца. За общности, които досега не са изпълнявали ВОМР, се предвижда подкрепа до 30 000 евро и 9-месечен период за разработване на местни стратегии. Лидер/ВОМР, за момента се очертава като единствена бъдеща възможност за финансиране на дребно мащабни дейности в населените места- инвестиции в читалища, спортна и туристическа инфраструктура, паркове и зелени площи. По Стратегическия план ще се инвестира в по-мащабна инфраструктура- пътища, улици, ВиК, енергийна ефективност и образователна инфраструктура. Както е известно, местните власти са водещото звено в цяла Европа по прилагането и реализацията на подхода, като България не прави изключение. Общините ни са активни учредители на МИГ, обезпечаващи вместо подпомагащи функционирането им, активно участват и с проекти в рамките на Стратегиите. За да се подготвим на общинско ниво за новите предизвикателства, екипът на НСОРБ по програми и проекти изготви справка за общинските проекти в изпълнение по Стратегиите за ВОМР подкрепени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР).  Справката, е на база публично достъпните данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) по ПРСР, към 8-ми декември 2021 г. Обработката на данните от ИСУН се оказа изключително трудоемка и сложна, т. като по подхода, в системата са регистрирани близо 600 отделни процедури за набиране на проекти по ПРСР. Въпреки, че целта на системата е и публичност, начинът по който са регистрирани процедурите за набиране на проекти, със сигурност не предполага това, в допълнение доста трудно или почти невъзможно ще е за обикновения гражданин от което и да е населено място с МИГ да се ориентира при тази организация в ИСУН и информира бързо за проектите реализирани през местната Стратегия. Обобщените данни, само за проектите на общините по Стратегиите за ВОМР, и изводите които не претендират за изчерпателност, (а и са пристрастни поради убедеността на екипа в ползите на ВОМР), показват че:

Обобщените данни и изводите за програмен период 2021-2027:

 

  • Общински проекти са подкрепени в рамките 122 процедури за набиране на проектни предложения. Процедурите дублират подмерки от мерки 7 и 8 на ПРСР, които са с хоризонтално покритие, което донякъде подкопава философията на ВОМР и води до еднотипни проекти, макар и с различни мащаби. Дублирането на мерките, може да се обясни с конкурентния подбор по хоризонталните покани на ПРСР, за средства по които не всяка община може да се пребори, за разлика от „резервираните“ бюджети по Стратегиите за ВОМР. Впечатление прави и че по доста процедури е финансиран само по 1 общински проект, обикновено за до 20 хил. лв. или 50 хил. лв. Въпреки това, обясняващо огромната административна тежест, може да се твърди, че основната цел на ВОМР, се реализира. По Стратегиите, партньорите могат да избират мерките за подпомагане спрямо местната специфика, като разширяват тематичната им насоченост и/или прилагат такива, които не са включени в националната програма (ПРСР) или приемите по тях са били отменени. Показателни случаи за това, са включените и реализиращите се общински проекти по подмярка 7.5 за насърчаване на съпътстващите туристически услуги, прием по която не бе отворен на национално ниво и подмярка 7.6, която бе ограничена само за основните вероизповедания, а на местно ниво се разшири до по-широка палитра от културни институции и обекти, в т.ч. с дейности по популяризиране и надграждане на местното културно-историческо наследство и културен календар. Това са дейности, които не са приоритетни на европейско и/или национално ниво, но са важни за малките общности и населени места, т.като на село все още живеят хора, които са и европейски данъкоплатци. Изложеното потвърждава и констатацията, че Лидер/ВОМР се развива по-постъпателно и доста по-бързо от други важни политики, като тези за устойчиво и балансирано регионално развитие и за земеделие и селски райони. От допълващ и алтернативен подход, ВОМР има потенциала през периода 2021-2027 да се трансформира в основен за малките общини, защото може да бъде „пречупен“ към техните нужди, като се избегне и „убийствената“ конкуренция по националните схеми. Всичко това обаче предполага, през програмен период 2021-2027, да се направи диференциране на мерките на национално и местно ниво (Стратегически план и Стратегии за ВОМР), така че между същите да няма припокриване. По този начин ще се ограничи административната тежест по подготовката, съгласуването, оценката и договарянето на процедури, само с един кандидат или бенефициент, или без такива;  
  • Общо 100 общини са с проекти по Стратегиите за ВОМР. Броят на общинските проекти е 258, като има общини с по 9 проекта, както и такива с по 1 проект.  Общата стойност на проектите е малко над 41 млн. лв. (без ДДС), а размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по тях е 40.5 млн. лв. Общинското съфинансиране възлиза на 460 хил. лв. (около 1% от БФП), като такова са осигурили едва 8 общини.  Съфинансирането на общините е в широк диапазон от 200 лв. до 247 хил. лв. Стойността на проектите на общините е около 40% от общо договорената за ВОМР от 104 млн. лв., при заложени 272 млн. лв. за подхода. Тук следва да се има предвид, че както броят, така и стойността на общинските проекти ще се увеличава. През август т.г. Стратегиите на действащите 34 МИГ бяха актуализирани с прибавяне на ресурс от общо 31 млн. евро или около по 800 000 лв. на група за договориране на проекти през преходния период на ОСП. По данни на НСОРБ от 30% и до 50% от тези нови средства вече са заложени по общински подмерки, в т.ч. 7.2. 7.5, 7.6. Тези нови проекти ще трябва, обаче да се договарят до края на 2023 г. и разплатят до края на 2025 г. ;

Таблица 1: Общински проекти „в изпълнение“ по ВОМР на ПРСР, към 8 декември 2021 г.

 

 

 


Проектите на общините, договорите за БФП по които са сключени през 2020 г. и 2021 г., също са в широк финансов диапазон- от проекти за по 12 хил. лв. до такива за над 350 хил. лв. Има общини привлекли по Стратегиите си над 1.7 млн. лв. срещу други с по 55 хил. лв.; 

  • Прави впечатление, че продължителността на проектите е масово от по 36 месеца. Тя определено не е съобразена с допустимостта на разходите по ПРСР, които следва да бъдат отчетени и разплатени към бенефициентите до 31.12.2023 г., както и със спецификата и бюджета на отделните инвестиции. Примери в това отношение са проекти за реконструкция  на улици, тротоари, велоалеи за до 50 хил. лв. със срок за изпълнение от 30 и 36 месеца или за изграждане на спортни съоръжения и доставки на обзавеждане и оборудване отново на скромни стойности със срокове от 24 месеца. Другото, е и разпокъсаността на еднотипни проекти, например за идентични благоустройствени дейности и доставки за обекти в различни села или за разделяне на инвестиции за ремонт и доставка в един обект на два проекта. За в бъдеще, ще е препоръчително да се въведат по солидни долни прагове на проектите, да се окрупняват инвестициите, както и да се съобразява продължителността им със спецификата на дейностите по тях;
  • Общинските проекти покриват широката палитра от дейности по подмерки 7.2 и 7.5, чрез инвестиции в образователна, социална, културна, спортна инфраструктури, в реконструкции на улици, велоалеи, тротоари, улично осветление, паркове, (включително гробищни), туризъм, административни сгради. Макар и единични има и инвестиции в пътища, както и една за превенция от горски пожари. Обобщените данни, съгласно графиката по -долу, показват, че общините са дали приоритет на инвестициите в благоустрояване- улици и тротоари, следвани от тези в културна инфраструктура, паркове и обществени площи и спортна инфраструктура;

Графика: Типове общински инвестиции по Стратегиите за ВОМР по ПРСР:

 

  • Определено, все още не са научени и уроците от програмен период 2007-2013, а именно предвиждат се и инвестиции изискващи трайна и не -малка като финансов ресурс поддръжка в последващия 5 годишен период на устойчивост. Примерите са плувни басейни, спортни зали, туристически центрове, общински музеи;
  • Плащанията към общините по проектите са едва 6.2 млн. лв., което в процентно изражение представлява под 15.4% от размера на БФП. За да няма частична или пълна загуба на БФП, в оставащите 24 месеца до края на допустимостта на разходите по Програмата- 31.12.2023 г., значително следва да се ускорят разплащанията.

В заключение, данните от направения по-горе преглед на изпълнението на общинските проекти по ВОМР в рамките на ПРСР, потвърждават констатациите на Сметната палата, която направи одит на прилагането на ВОМР в периода 2015 г. - 2019 г. Най-важната констатация на одиторите, валидна и по-настоящем е: „Необходимо е мобилизиране на усилията на всички участници в подхода, с оглед изпълнение на ангажиментите, поети пред местните общности, максимално усвояване на средствата, предназначени за слабо развитите селски райони и преодоляване на икономическите и социалните различия в развитието на териториите“. Въпреки, че докладът е обемен, е препоръчително да се изчете (с разбиране) от многобройните звена ангажирани с реализацията на подхода, определено това ще им помогне, както за ефективното и ефикасното изпълнение на ВОМР 2014-2020, така и за подготовката за периода 2021-2027.