Новини

Столична община се включва в Системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/

Стартирана е процедурата за включване на Столична община в Системата за електронни бюджетник разплащания /СЕБРА/. Това означава, че бюджетните средства на СО ще се обслужват от Българската народна банка, като има възможност във всеки момент да се прави справка за движението на парите.
СЕБРА е система за наблюдение на плащанията от включените в нея юридически лица, както и за управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити. В същото време се запазва финансовата автономия на Столична община при управлението и разходването на средствата по нейния бюджет.
София е първата община, която беше поканена от Министерство на финансите за включване в СЕБРА.

Предимствата от включването в СЕБРА са:
- Подобряване на касовото управление и контрол на общината върху средствата и плащанията.
- Възможност за наблюдение в реално време на левовите плащания на всички единици на общината, които са включени в СЕБРА.
- Основният паричен ресурс на СО се концентрира по сметки, обслужвани от БНБ, което гарантира пълна сигурност на тези средства.
Тъй като броят на подведомствените разпоредители с бюджет на СО е значителен, тяхното включване в СЕБРА ще се извършва поетапно. Първи са общинските сметки на централно ниво, а на следващ етап - тези на районните администрации.

За да се осигури банковото обслужване при плащане на местните данъци и такси от столичани, както и за обезпечаване на дирекция "Общински приходи", разплащателни сметки на Столична община ще продължават да се поддържат и в търговски банки. Наличността по тези разплащателни сметки ще е сведена до минималната необходима за текущата дейност.