Новини

На 10 декември 2021 г., се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

На 10 декември 2021 г., се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. На заседанието, НСОРБ се представлява от Румен Пехливанов, кмет на община Рудозем.

Членовете на Комитета се запознаха с напредъка в изпълнението на Програмата за периода 2014-2020 г. и  Комуникационния й план за 2022 г.

Важна тема в заседанието бе и подготовката на бъдещата Програма за сътрудничество за периода 2021-2027 г.

Напредъкът в изпълнението на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. :

  • Договорени средства 147.7 млн. евро или 113% от бюджета на Програмата от 130 млн. евро. Сертифицирани средства– 66.15 млн. евро или 50.78% от бюджета на Програмата;
  • Няма риск от загуба на средства за 2021 г. при прилагането на правилото за автоматичното отчисляване n+3.

 

Подготовката за програмен период 2021-2027 г.:

Очакванията са новата Програма да е с бюджет от 84 млн. евро, в т.ч. 67 млн. евро от ЕФРР и 17 млн. евро национално финансиране. Средствата ще се програмират в рамките на 3 приоритета, както следва:

  • П 1: По-устойчива и по-зелена трансгранична територияпринос към политическа цел 2 на ЕС за по-зелената и нисковъглеродна Европа;
  • П 2: По-достъпна трансгранична територия: принос към политическа цел 3 на ЕС за по-свързаната Европа;
  • П 3По-приобщаваща трансгранична територия: принос към политическа цел 4на ЕС за по-социалната Европа.

До края на годината се очаква финализиране на програмната логика на интервенциите и изпращане на проекта на Програмата за неформални консултации с ЕК.  През м. януари 2022 г. се предвижда и заседание на Съвместната група по подготовката на бъдещия стратегически документ. Официалното депозиране на Програмата за добряване от Комисията се планира за първото тримесечие на 2022 г.

През програмен период 2021-2027, ключов елемент на Програмата ще бъде концепцията за капитализация. Тя е насочена към консолидиране и трансфер на капитала, изграден от проекти по Интеррег за натрупване на знанията и резултатите, генерирани от тях.