Новини

NextGenerationEU: До юни 2022 г. Европейската комисия ще емитира дългосрочни облигации в размер на 50 милиарда евро

След успешното начало през юни 2021 г. на заемането на средства с цел да се финансира инструментът за възстановяване NextGenerationEU, и в съответствие със своята стратегия за отворена и прозрачна комуникация с финансовите пазари, Европейската комисия обяви днес своите планове за емитиране, за да покрие нуждите от финансиране по NextGenerationEU за първата половина на 2022 г.

В плана се предвижда между януари и юни 2022 г. да бъдат емитирани дългосрочни облигации на ЕС (EU-Bonds) в размер на 50 милиарда евро, които да бъдат допълнени от краткосрочни съкровищни бонове на ЕС (EU-Bills). По този начин Комисията ще продължи да бъде в състояние да покрива всички плащания, дължими по Механизма за възстановяване и устойчивост и по всички други програми по инструмента за възстановяване NextGenerationEU през този период.

Настоящият план за финансиране се основава на последните прогнози за предстоящите нужди от плащания по NextGenerationEU. Като се има предвид, че Механизмът за възстановяване и устойчивост, който представлява 90 % от плащанията по NextGenerationEU, е инструмент, основан на резултати, и че плащанията през 2022 г. ще зависят от изпълнението на ключовите етапи и целите в националните планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки, конкретните нужди от финансиране и сроковете на плащанията могат да варират. Всички промени ще бъдат съобщавани на пазара своевременно и по прозрачен начин.

Днес Комисията също така прие годишното решение за заемане на средства за 2022 г. Това решение включва максималните суми, които Комисията има право да заеме до края на годината.

Комисарят Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията, заяви: През 2022 г. Комисията ще продължи да набира средства за финансиране на възстановяването и за изграждане на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички. С обем на заетите средства от 50 милиарда евро през първата половина на годината очакваме да запазим силно присъствие на пазарите, като помогнем на държавите членки по пътя им към възстановяване и подкрепим интеграцията на капиталовите пазари и международната роля на еврото.

Емисиите през 2022 г. ще се основават на успешното начало на програмата за възстановяване NextGenerationEU през 2021 г. От юни 2021 г. насам Комисията е набрала 71 милиарда евро за NextGenerationEU чрез дългосрочни облигации на ЕС, 12 милиарда евро от които — чрез първата по рода си емисия на екосъобразни облигации в рамките на NextGenerationEU. Освен това към настоящия момент ЕС е емитирала съкровищни бонове на ЕС на стойност около 20 милиарда евро. Въз основа на това Комисията изплати 54,15 милиарда евро на държавите от ЕС като предварително финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост и над 6 милиарда евро на други програми на ЕС, които също получават финансиране от NextGenerationEU. По този начин през 2021 г. всички заявки за плащане бяха напълно покрити.

През 2022 г. Комисията възнамерява да емитира както конвенционални, така и екосъобразни облигации в рамките на NextGenerationEU чрез синдикиране и аукциони. Краткосрочните съкровищни бонове на ЕС ще продължат да се емитират изключително чрез аукциони. След успешното въвеждане през септември на своята програма за аукциони Комисията ще доразвие използването на аукциони като формат за емитиране. Точното съотношение между аукциони и синдикиране ще зависи от пазарните условия и конкретните нужди на Комисията от финансиране.

Комисията също така ще продължи да присъства на пазара в контекста на другите си програми за финансиране (Европейския механизъм за финансово стабилизиране, SURE и макрофинансовата помощ), като прогнозираният размер на финансирането за периода януари—юни 2022 г. е около 5,5 милиарда евро.

През юни 2022 г. Комисията ще обяви своите планове за емитиране за втората половина на годината.

Контекст

NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване в размер на около 800 милиарда евро по текущи цени в подкрепа на възстановяването на Европа от пандемията от коронавирус и за подпомагане на изграждането на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа.

За да финансира NextGenerationEU, до края на 2026 г. Европейската комисия, от името на ЕС, ще набере на капиталовите пазари до около 800 милиарда евро.

За да набере необходимото финансиране при възможно най-добрите пазарни условия, Комисията започна да прилага диверсифицирана стратегия за финансиране.

Тази стратегия се основава на комбинация от дългосрочни и краткосрочни емисии чрез синдикирани и аукционни формати, което ще позволи на Комисията да набира средства гъвкаво и при най-изгодните условия, преобладаващи на пазара.