Новини

Европейската Комисия: първата фаза за свързване на Търговския регистър е

Европейската Комисия: първата фаза за свързване на Търговския регистър е
успешна: „We would like to confirm that all Conformance Statements have been verified and
based on the results of your Stand-alone test performed with the TestBed tool, your country-
specific page has been updated. This is the page that serves as proof of successful termination
of the first phase of the integration testing.“
По време на „Stand-Alone Testing“ се изпълниха всички предефинирани 22
тестови сценария. Обработи се: съобщение за промяна на „Единен европейски
идентификационен код на дружество“; получени невалидни съобщения; съобщение от
ЕЦП относно създаването на нов, изтрит или деактивиран бизнес регистър е
информационния обмен по BRIS.
След изпълнение на следващата стъпка интеграционни тестове: „Bi-lateral“ и
„End to End Testing“, Търговският регистър успешно ще се свърже със Системата за
взаимно свързване на търговските регистри – BRIS в началото на 2022г. В последните
шест месеца, след усилени действия на всички страни ангажирани в процеса, се
изпълни поредната стъпка към свързването на Търговския регистър с BRIS.