Новини

СОС прие план-сметката за почистване на общината за 2022 г.

След дискусии, продължили повече от час, СОС прие план –сметката за почистване на общината за 2022 г. За финансовото осигуряване на пълния обем на дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, проектиране и изграждане на нови инсталации, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2022 г., се предвиждат средства в размер на 237 693 202 лв. За събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоотпадъци от точки за събиране до съоръженията за третиране и обезвреждане на територията на Столична община са предвидени 66 200 000 лв. За разделно събиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от домакинствата от общия поток битови отпадъци – 8 000 000 лв. За финансиране на разходите по третиране на отпадъците са планирани средства в размер на 34 122 302 лв., в това число за дейности по експлоатация и поддръжка на инсталациите за биологично третиране „Хан Богров” и Завода за МБТ, мониторинг, експлоатация и поддръжка на депо ”Садината“ и пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на площадка „Садината“. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, закриване на стари депа са планирани 17 600 000 лв. За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване планираните средства са в размер на 96 500 000 лв. За лятно почистване се отделят 68 700 000 лв., в това число:  лятно улично почистване – 44 700 000 лв. Предвижда се чрез автоцистерна с маркуч да бъдат измити 6 пъти годишно улиците с МГТ и 7 пъти годишно улици с ОЗ и ВК улици – общо 132 194 дка. Увеличението е със 38.4%. Чрез миене с автоцистерна с дюзи с кратност 24 пъти годишно ще бъдат измити всички улици – още 302 545 дка. Увеличението е с 4,2%. За зимно улично почистване се отделят 17 000 000 лв. Зимно поддържане и почистване на пътищата в Природен парк “Витоша“ и поддържане на републиканските пътища в границите на гр. София ще струва 8 500 000 лв. Зимно почистване на общинските пътища на територията на Столична община – 2 300 000 лв. Към 30.09.2021 г. са извършени разходи, в размер на 158 021 427 лв., което е 71,71 % от планираните средства. Общата стойност в план-сметката за 2021 г. на средствата за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци е 73 000 000 лв., от които до 30.09.2021 г. са изразходвани 53 049 026 лв. (72,67%).