Новини

Комисията инвестира над 1 млрд. евро по линия на Механизма за свързване на Европа за иновативна и сигурна свързаност

Днес Комисията прие първата работна програма за цифровата част на Механизма за свързване на Европа (МСЕ – Цифрови технологии), в която се определят обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, необходими за подобряването на европейските инфраструктури за цифрова свързаност за период от 3 години. За тези действия е отпуснато финансиране в размер на над 1 млрд. евро (за 2021—2023 г.).

Чрез насърчаване на публичните и частните инвестиции МСЕ – Цифрови технологии ще допринесе за проекти за свързаност от общ интерес за ЕС и за разгръщане на безопасна, сигурна и устойчива високоефективна инфраструктура, включително гигабитови и 5G мрежи в целия ЕС. Подобряването на европейската инфраструктура за свързаност ще бъде от основно значение за постигането на цифрова трансформация на Европа, съгласно посоченото в „Път към цифровото десетилетие“, както и за да се гарантира, че всички домакинства в ЕС ще имат достъп до гигабитова свързаност и всички населени райони ще бъдат обхванати от 5G до 2030 г.

По този повод Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: „Инвестирането в трансграничната свързаност ще продължи да играе ключова роля за трансформацията и конкурентоспособността на Европа. Подобряването на мрежите и инфраструктурата ще осигури на европейските граждани и предприятия достъп до нови работни места, както и възможност да се конкурират на нови пазари и да развиват своите дейности.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: „Сигурната и скоростна свързаност е основата, върху която ще градим цифровото десетилетие на Европа. Тя ще даде на европейците достъп до цифрови умения, ще позволи на предприятията да въвеждат иновации и ще спомогне за наличието на безпрецедентни приложения в области като здравеопазване, образование и публични онлайн услуги.

Програмата за финансиране по линия на Механизма за свързване на Европа също така ще укрепи мрежите за свързаност чрез подпомагане на нови или подобряване на съществуващите опорни инфраструктури в рамките на ЕС и между ЕС и трети държави. Това е от съществено значение за взаимното свързване на цифровите капацитети, като компютърни услуги „в облак“, данни и изчислителни технологии, в синхрон с амбицията на ЕС да запази цифровия си суверенитет.

МСЕ – Цифрови технологии

Очаква се по линия на МСЕ – Цифрови технологии да бъдат подкрепени следните ключови действия:

  • Разгръщане на 5G инфраструктури в Европа, и по-специално 5G покритие по трансграничните коридори и 5G за интелигентни общности.
  • Разгръщане на нови или значително модернизиране на съществуващите опорни мрежи, включително федерирани облаци, свръхсигурни квантови комуникационни инфраструктури и подводни кабели, за да се подобри функционирането на електронните съобщителни мрежи в рамките на и между държавите членки, както и между Съюза и трети държави.
  • Въвeждане на инфраструктура за цифрова свързаност, свързана с трансгранични проекти в областта на транспорта или енергетиката и/или подпомагане на оперативни цифрови платформи, пряко свързани с транспортната или енергийната инфраструктура.

Следващи стъпки

Първите покани за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа в областта на цифровите технологии ще бъдат публикувани в началото на януари 2022 г. Малко след стартирането заинтересованите страни ще могат да присъстват на „информационен ден“, за да научат повече за приоритетите и основните аспекти на поканите, както и за процеса на оценяване и възлагане.

Контекст

С планиран бюджет в размер до 2 милиарда евро до 2027 г. МСЕ – Цифрови технологии ще подкрепи цифровата трансформация и целите на Европа за стационарна и мобилна свързаност в контекста на цифровото десетилетие. Той е част от програмата „Механизъм за свързване на Европа“, която подкрепя инвестиции в трансевропейски цифрови, транспортни и енергийни мрежи на стойност 33,7 милиарда евро в периода 2021—2027 г.

Първото поколение на Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г. подобри инфраструктурите, които свързват държавите членки, и предостави безплатен безжичен интернет на местните общности чрез програмата WiFi4EU. То също така подкрепи разгръщането на мрежи с много голям капацитет в селските и полуселските райони в цяла Европа чрез Фонда за широколентова връзка в Европа (CEBF).