Новини

Резултати от заседанието на КН по Програмата за сътрудничество с Румъния

На 16 декември, в онлайн формат се проведе тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. От страна на НСОРБ, в заседанието участва кметът на община Русе Пенчо Милков. Членовете на Комитета се запознаха с напредъка в изпълнението на Програмата през 2021 г. Депозирани за възстановяване, от страна на Европейската комисия, са 53.6 млн. евро, което гарантира изпълнението на целта за усвояването на средствата за 2021 г. и 2022 г. Приблизително 127 млн. евро, представляващи 58.82% от бюджета на Програмата, са платени на бенефициентите, при 35.1% през 2020 г. 69.23% или 117 са приключилите проекти от общо 169 договорени по Програмата. Комитетът разгледа и Годишния комуникационен план за 2022 г. по Програмата, както и заключенията от Доклад на ЕК за сътрудничеството по Интеррег. Докладва се и напредъка по подготовката на Програмата за периода 2021-2027, както и използването на средства от техническата помощ на настоящата Програма за подкрепа изготвянето на бъдещия стратегически документ.