Новини

Министър Лорер проведе среща с ръководството на Фонда на фондовете

Осъществяването на цялостен, детайлен одит на системите за управление и контрол и дейността на ФМФИБ ЕАД /Фонд на фондовете/ до момента, с оглед идентифициране на възможностите за повишаване на ефективността и подобряване на репутацията на дружеството обсъди министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер на среща с ръководството на Фонда на фондовете. Към настоящия момент ФМФИБ ЕАД е обект на планова одитна проверка от страна на ИА ОСЕС. Министърът на иновациите и растежа и Съвета на директорите на ФМФИБ се съгласиха, че резултатите от проверките ще установят ефективността от дейността на дружеството до момента и ще предоставят възможност за въвеждането на допълнителни подобрения и добри практики. Коментирани бяха мерките по установяване на максимална прозрачност при работата на Фонда, като например публичното обявяване на крайните получатели на финансови инструменти и стартиралите заседания на т.нар. консултативен съвет, където участват всички контрагенти, чиито принос би увеличил добавената стойност при имплементирането на финансовите инструменти в България. По време на срещата особено внимание беше отделено на възможностите и предизвикателствата пред дейността на Фонда при структурирането на финансови инструменти за новия програмен период 2021-2027, предвид ролята му в управлението на ресурсите от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Подробно бяха обсъдени и възможни подходи за тяхното преодоляване. Министър Лорер се запозна и с анализ на ситуацията по отношение темпа на прилагане на финансовите инструменти по съществуващите мандати, договорени с Оперативните програми в страната, възлизащи на приблизително 1.3 млрд. лв. Детайлно беше обсъден и напредъка на започналата реорганизация на структурата за подобряване на процесите в дружеството и оптимизирането на бизнес модела на Фонда.