Новини

Резюме на ПМДРА 2021-2027

На https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9002 е публикуван за консултации Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) за програмен период 2021-2027 г. ПМДРА ще допринася за постигането на две от политическите цели на ЕС – ПЦ 2„По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ и ПЦ 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. Индикативният бюджет  на Програмата възлиза на около 121 млн. евро. Дейностите са програмирани в 4 основни приоритета: за насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси“; за насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури; за  осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури и за укрепване на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните. В обхвата на ПМДРА са включени множество дейности и операции за подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища и лодкостоянките, подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова, ефективен контрол в областта на рибарството, защита и възстановяване на водното биологично разнообразие, продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите осигуряващи екологични услуги, преработка на продукти от риболов и аквакултури, изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, морско наблюдение, разработване на планове за управление на риболовните дейности в мрежата от морски защитени зони и др.  В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на втория работен вариант на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., което е публикувано на  https://www.namrb.org/programa-za-morsko-delo-ribarstvo-i-akvakulturi