Новини

Резюме на Програмата за сътрудничество България - Северна Македония 2021-2027

На http://www.ipa-cbc-007.eu/sea-report-news/launch-consultations-environmental-assessment-report-under-interreg-ipa-cbc е публикуван за консултации Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ- ИПП Република България -Република Северна Македония за програмен период 2021-2027.

Програмата ще допринася за постигането на три от политическите цели на ЕС: ЦП 2: По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии, чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност; ЦП 3: По-добре свързана Европа, чрез подобряване на мобилността; и ЦП 5: Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи.

Индикативният бюджет на Програмата възлиза на около 31 млн. евро. Дейностите са програмирани в 3 основни приоритетаПриоритет 1 «По-зелен граничен регион» за инвестиции в екологосъобразна инфраструктура, Приоритет 2 « По-свързан граничен регион» - стратегически проект за доизграждане на ГКПП и Приоритет 3 «Интегрирано развитие на граничния регион».

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на варианта на Програмата, което е публикувано на  https://www.namrb.org/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariia-severna-makedoniia