Тема

КСБ – хроника на събитията     2021

Отминаващата 2021 г. бе трудна и изпълнена с много предизвикателства заради ограниченията, създавани от продължаващата пандемия и политическата и икономическа ситуация в страната. През годината освен с кризата, предизвикана от COVID-19, строителният бранш се сблъска и с драстично повишаване на цените на суровините и материалите, със забавени плащания от държавата за изпълнени дейности в пътното строителство и редица други предизвикателства. Въпреки трудностите българските строители продължиха да работят, да изграждат ключова за страната пътна, екологична и образователна инфраструктура, да строят красиви и модерни сгради. Строителният бранш отново бе двигател на икономиката. Традиционно в навечерието на Коледа и Нова година в. „Строител“ прави преглед на най-важното от дейността на Камарата на строителите в България (КСБ), от срещите, инициативите и участията в събития през изминалите 12 месеца. Различните трусове в страната не попречиха на КСБ да следва своите приоритети. Камарата участва в редица срещи с представители на институциите на централната и местната власт, политически партии, бизнес и синдикални организации. КСБ се включи активно и в Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“ за изготвяне на предложения за промени в законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес. През 2021 г. представители на Камарата участваха в инициативи и проекти, свързани с енергийната ефективност на сградите, с професионалната квалификация, с условията на пазара на труда, командироването на работници, обществените поръчки и с много ключови теми за отрасъла. Заедно с други браншови и научни организации и дружества КСБ учреди „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, ръководството на Камарата и ОП бяха изключително активни и действаха в различни направления, за да подпомагат фирмите, вписани в ЦПРС, и да отстояват интересите им. Камарата постави на дневен ред на отговорните институции един от най-големите проблеми за бранша – драстичния скок на цените на строителните материали, като решения се търсеха не само от българските институции и политически сили. Камарата проучи и събра и ценна практика и добър опит на други европейски страни, членки на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), за справяне с проблема. Темата за необходимостта от индексация на цените бе поставена от Камарата на проведените срещи с политически сили, с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Чрез ВП на FIEC инж. Любомир Качамаков КСБ участва и във всички обсъждания и форуми на Европейската федерация на строителната индустрия, на които този въпрос бе поставен.  Освен в работата на FIEC КСБ бе представена достойно и във всички други международни организации, в които членува. През 2021 г. Камарата на строителите в България стана член на европейската асоциация за жилищно строителство Build Europe.

 

Януари

✓В началото на 2021 г. Камарата на строителите в България стана член на европейската асоциация за жилищно строителство Build Europe със статут на наблюдател. Официалната кандидатура за членство на КСБ беше обявена по време на конгреса на организацията през ноември 2020 г. Build Europe e представителна структура, включваща 15 национални федерации от 12 държави с повече от 30 000 компании, занимаващи се със строително предприемачество и жилищно строителство, които представляват над 60% от капацитета на ЕС в сектора. Асоциацията участва активно в няколко европейски и международни форуми, сред които Европейски форум за жилищно строителство (EHF), Европейски строителен форум (ECF) и инициативата Build Up на Европейската комисия. Build Europe е член и на Международната асоциация за жилищно строителство (IHA).

 

✓В началото на годината Консултативният съвет (КС) на браншовите организации в сектор „Строителство“ проведе заседание, на което прие регламент за дейността си. Символичен домакин на събитието бе Националната асоциация на строителните предприемачи и нейният председател Георги Шопов. От страна на КСБ в работата на Съвета се включиха инж. Илиян Терзиев, председател на УС, Валентин Николов, изп. директор, и инж. Виолета Ангелиева, експерт в КСБ. Документът беше гласуван единодушно от всички браншови организации. В него се посочва, че срещите на Съвета ще се провеждат ежемесечно, като на тях могат да присъстват до двама представители на всяка организация партньор, а домакинствата на заседанията ще бъдат на ротационен принцип. В регламента е записано още, че решенията в структурата ще се взимат с пълно мнозинство.

 

✓КСБ бе съорганизатор на първия виртуален семинар за развиване на капацитет за провеждане на социален диалог по проект SuSodCo. В събитието участваха представители на работодателски организации и синдикати от ЕС. На него бяха представени основните аспекти, съпътстващи дигитализацията на строителния сектор, акцентирайки върху ролята на социалните партньори. Сред другите засегнати теми бяха ролята на социалния диалог за развитието на иновациите в дигиталните икономики, паритарните фондове и др.

✓На 15 януари на страниците на в. „Строител“ КСБ представи идейна концепция за изграждане на квалифицирана работна сила. Предложенията в нея включват 3 взаимосвързани мерки. Първата предвижда осигуряване на нужната образователна инфраструктура чрез изграждането на три тренировъчно-учебни центъра. Те ще предоставят ефективна професионална подготовка на два основни типа кадри – работници и ключови специалисти по управление на строителния процес. Като втора мярка Камарата ще разработи специализирани обучителни продукти (учебно съдържание) приоритетно в сферата на енергийната ефективност. В тази връзка КСБ предлага да се създаде секторен съвет за базирано на компетенции обучение. Третото направление на дейността включва изготвяне на модел за мотивиране на активно работодателско участие чрез нормативно регламентиране на стимули и насърчения, като тук Камарата предлага сформиране на междуинституционална работна група, която да разработи модела.

 

✓КСБ се включи в конференция на тема „Зелен пакт и дигитална трансформация – възможности за конкурентоспособността на българската икономика“, организирана от Искра Михайлова, зам.-председател на Групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент, и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). В нея взеха участие Маргрете Вестагер, изпълнителен зам.-председател на ЕК с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, вицепремиерът Томислав Дончев, зам.-министърът на икономиката Стамен Янев, председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. КСБ бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС, Валентин Николов, изп. директор, Любомир Пейновски, член на ИБ и УС, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет, и Димитър Копаров, директор „Организационна политика“.

На събитието КСБ постави въпроса дали инвестициите в специализирани тематични дигитални хъбове ще ускорят цифровата трансформация, особено в сектор „Строителство“, както и не трябва ли да бъдат опростени процедурите за иницииране на създаването на дигитални секторни хъбове. Маргрете Вестагер заяви, че би било добре и двете неща да се случат възможно най-скоро. Според нея дигиталните хъбове са от ключово значение за цифровизацията на бизнесите. Тя допълни, че фокусът на участниците в сектор „Строителство“ със сигурност трябва да бъде дигитализацията, особено при реализацията на инициативата „вълна на саниране“, която има за цел да подкрепи отрасъла.

 

✓Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор Валентин Николов и членът на ИБ и УС на КСБ Любомир Пейновски се срещнаха с министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и зам.-министър Деница Николова, която е и ръководител на УО на ОПРР. На срещата присъстваха и началникът на кабинета на министъра Весела Начева, и прокуристът и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. Обсъдени бяха актуални въпроси, касаещи строителния сектор, сред които напредъкът в изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост и програмата за енергийна ефективност, новата „Програма за развитие на регионите 2021 – 2027”, възможностите за подкрепа на инициативите на КСБ, свързани с професионалната квалификация и преквалификация, дигитализацията, промените в нормативната уредба и за облекчаване на административната тежест.

 

✓В края на първия месец на годината КСБ представи на страниците на официалното си издание анализ на връзката между спецификата на един магистрален участък и цената за строителството, който включи примери и от различни държави. „Формирането на мнение в обществото, че българските магистрали са скъпи, както и че се отделя огромен ресурс от европейски финансови средства, сравнено с отделяните средства в други европейски страни, всъщност е манипулативно. Както споделя и г-н Улрих Петцолд (FIEC) в своя кореспонденция до КСБ, „сравняването на цени на строителство между отделните държави от ЕС не е възможно и надеждно, защото цените зависят от ситуацията в дадена страна или дори регион“, е записано в анализа.

Февруари

✓КСБ и КРИБ заявиха своята подкрепа за втория вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост по време на онлайн консултативна среща между Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на „ОПРР 2014 - 2020“, и работодателски организации. КРИБ и КСБ бяха представени от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ и зам.-председател на УС на КРИБ, и Любомир Пейновски, член на УС на КСБ и КРИБ. От страна на Камарата на строителите в срещата се включиха и Валентин Николов, изп. директор, инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ и изп. директор на Българска асоциация за изолации в строителството, и инж. Виолета Ангелиева, експерт.

„Радвам се, че имаме възможност да обсъдим вижданията на работодателските организации относно Плана, защото е в ход неговото структуриране и приемането на новите мерки, за да можем да го изпълним успешно“, заяви зам.-министър Николова.

 

✓В сградата на Камарата на строителите в България се проведе редовно заседание на Юридическия съвет към браншовата организация. В него участваха изп. директор на КСБ Валентин Николов и членовете на Съвета Андрей Цеков, Антица Ранчева, Иван Иванов, Савин Ковачев, инж. Виолета Ангелиева, Лора Траянова и Пантелей Семерджиев, както и юрисконсултът на КСБ Валентин Дивеков. Гост на заседанието бе доц. д-р Георги Линков, председател на Комисията за ЦПРС. Сред обсъжданите теми бяха промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и бъдещи дейности по отношение на модернизирането на нормативната база, касаеща строително-инвестиционния процес.

✓На свое заседание ИБ на КСБ взе решение да предложи на УС на Камарата да бъде издигната кандидатурата на инж. Любомир Качамаков за първи вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия. Инж. Качамаков е вицепрезидент на FIEC втори мандат и представлява най-голямата група държави - 11 от Централна и Източна Европа. Приета бе информация за изпълнението на взетите от Общото събрание решения, както и информация за разработените проекти на наредби през 2020 г. от секциите на КСБ, отчетите и проекто-плановете им. ИБ одобри Правилник за реда и начина на провеждане на заседания в онлайн режим на органите на Камарата. Председателят на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски информира за приетите решения от СД на дружеството. Изп. директор на КСБ Валентин Николов запозна членовете на ИБ с предвижданията по Зелената сделка и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Март

✓КСБ и Столичната община проведоха работна среща в сградата на „Московска“ 33. Сред обсъжданите теми бяха бюджетът и инвестиционната програма на столицата за 2021 г., промените в Закона за устройство на територията, нормативната и поднормативната база, дигитализацията на административните услуги и строителният процес. От страна на СО в срещата участваха кметът Йорданка Фандъкова, зам.- кметовете по направления „Финанси и здравеопазване“ д-р Дончо Барбалов, „Обществено строителство“ - инж. Ангел Джоргов, „Транспорт и градска мобилност“ - Кристиан Кръстев, и „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ - Генчо Керезов, както и главният архитект Здравко Здравков. Камарата бе представена от председателя на УС инж. Илиян Терзиев, изп. директор Валентин Николов, Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, и прокуриста и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

Председателят на УС на КСБ заяви, че една от най-важните сфери на сътрудничество, за която Камарата изразява желание за съвместна работа, е нормативната база, касаеща строително-инвестиционния процес. Инж. Качамаков постави актуалния въпрос с отчужденията, а инж. Козарев повдигна темата за подготовката на обществените поръчки за избор на изпълнител на проектите за изграждане на ВиК инфраструктура с европейско финансиране. В срещата бе дискутирана и темата за дигитализацията и усилията на СО за цифровизация на управлението.

✓Консултативният съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“ обсъди актуални за отрасъла теми по време на третото за годината заседание. На него членовете му разискваха и концепция за предлагане на цялостна промяна на ЗУТ. Беше взето решение да се създаде работна група за подготовката на ново законодателство, касаещо материята. От страна на КСБ член на групата стана изп. директор Валентин Николов.

 

✓КСБ проведе редовен Управителен съвет. На заседанието бе приет Доклад за изпълнението на решенията от Общото събрание и информация за текущата дейност на КСБ, които бяха представени от изп. директор Валентин Николов. В следваща точка от дневния ред председателят на УС на КСБ предложи за издигане от Камарата на строителите в България кандидатурата на инж. Любомир Качамаков за първи вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия. Членовете на УС единодушно подкрепиха номинацията на инж. Качамаков.

Инж. Пламен Пергелов представи доклад за дейността на „Вестник Строител” ЕАД за 2020 г. Той посочи, че независимо от извънредното положение, противоепидемичните мерки и кризата вследствие на COVID-19, през изминалата година в. „Строител“ не е спирал своята дейност, като е информирал строителния бранш, институциите и обществеността за всички по-значими събития, касаещи сектора. Председателят на СД обърна внимание на все по-успешното съчетаване на предимствата на печатното издание с възможностите на сайта на вестника и социалните мрежи.

Управителният съвет на КСБ прие Годишния доклад за дейността, Годишния финансов отчет и доклада на независимия одитор за 2020 г. на „Вестник Строител“ ЕАД и освободи от отговорност членовете на СД на дружеството.

 

✓В края на март КСБ се включи в заключителна конференция по проект „ISA: Споразумения за командироване на работници”, в който браншовата организация участва. Събитието обедини повече от 70 представители на ЕК, инспекции по труда, социални министерства, паритарни фондове, синдикати и работодателски организации от Белгия, България, Германия, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Унгария и Испания. От страна на КСБ в него се включиха изп. директор Валентин Николов и Мария Желева, експерт в КСБ. Валентин Николов подчерта, че предизвикателствата, свързани с мобилността на хора, неравностойното заплащане на труда и изпълнението на проекти за строителство от български фирми в чужбина са се натрупвали през годините, а ситуацията с пандемията е добавила нови трудности. В отговор на това КСБ е предприела мерки за справяне с проблемите, черпейки от опита на други европейски държави.

Април

✓На 13 април КСБ и португалската инспекция по труда ACT организираха семинар за дългосрочното командироване в ЕС. Виртуалната среща между двете страни събра представители от български и португалски организации, ангажирани в процеса на командироване на работници и изпълнение на строителни обекти в ЕС - инспекции по труда, осигурителни институти, браншови организации и синдикати. Еднодневният семинар представи как е организиран процесът на събиране на информация за командированите португалски работници и командироващите португалски фирми, изпълняващи строителни дейности в чужбина. Засегнаха се различни въпроси от административен и правен характер – кои институции са ангажирани със събирането на информация относно изпълнението на клаузите по договора, коя е законодателната база, която регламентира процеса на събиране на информация, и каква е практиката за подпомагане на португалски фирми и физически лица, работещи в чужбина.

✓„Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор” е името на проекта на КСБ, който получи одобрение по програма „Добро управление на местно ниво” на Фондация „Америка за България”. Проектът е с фокус върху повишаване на отчетността в разходването на публични средства и увеличаване прозрачността в работата на институциите на областно и общинско ниво за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор. Той включва две групи дейности. Първата е насочена към анализ на средата и процеса на възлагане на обществените поръчки с цел извършване на мониторинг на търговете в строителството за идентифициране на причини за промяна и прекратяване. Втората група дейности е свързана с провеждането на анкетиране сред строителните фирми за опита им, свързан с корупция при възлагане на обществени поръчки, за прозрачността при обявяването им, за прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво. Медиен партньор по проекта е вестник „Строител”.

✓Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, и инж. Виолета Ангелиева, експерт в КСБ, се включиха в четвърто редовно заседание на Консултативния съвет на браншовите и професионалните организации в сектор „Строителство“. В началото на срещата Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, представи за обсъждане възможните процедури за промяна на Наредба No РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Членовете на Консултативния съвет коментираха и последните промени в ЗУТ, както и идеите за комуникационно-транспортно развитие на София и др.

✓КСБ взе участие в заседанието на Общото събрание на Европейските международни контрактори (EIC). Изп. директор на КСБ Валентин Николов и инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София, се включиха дистанционно в дискусиите и гласуването като официално номинирани делегати на КСБ. Те дадоха своя вот по предложенията от точките в дневния ред и проекта за промени в Устава на EIC в специално създадена за целта електронна платформа. В рамките на форума делегатите на ОС на EIC се включиха в дигитална конференция на тема „Превръщането на предизвикателството въглеродна неутралност до 2050 г. в бизнес възможности за европейските международни строители“.

Май

✓Уникален монумент, увековечаващ делото и заслугите на Уста Кольо Фичето, бе открит до лобното място на големия майстор в парк „Дружба“ във Велико Търново. Той представлява арка с паметен знак под формата на чешма. Скулптурната композиция е по идея на Сдружение „За старите зидари”, а основният камък е осигурен от председателя на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев. Проектът е на арх. Драгомир Йосифов и скулптора Денислав Сираков. Той е изпълнен от „Водстрой ВТ” АД с изп. директор инж. Любомир Шербетов, който е и член на УС на КСБ. На официалната церемония присъстваха инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ, Красимир Георгиев, председател на УС на Сдружение „За старите зидари”, Николай Божилов, Велик майстор на обединената Велика ложа на България, арх. Драгомир Йосифов и много други гости и жители на града.

✓Главният прокурор на Република България Иван Гешев и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев подписаха Меморандум за сътрудничество. Събитието се състоя на 18 май в Съдебната палата в София. Прокуратурата на Република България и КСБ се договориха да си партнират при разработването и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, своевременно установяване и санкциониране на нарушения на нормативните правила във всички сфери на икономиката и конкретно в сферата на инвестиционния процес и строителството. Специално внимание ще бъде обърнато на проблемите, свързани с опазването на околната среда, особено тези, касаещи управлението на отпадъци в резултат на строителна дейност не по установен ред, и тези от неопределен вид и произход, с което се създава опасност за живота и здравето на хората.

✓В сградата на КСБ се проведе учредително събрание на сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“. Сред учредителите са КСБ, Камарата на архитектите в България (КАБ), ВСУ „Любен Каравелов“, Институтът по механика - БАН, „Планекс“ ООД, Българската асоциация по управление на проекти в строителството (БАУПС), „Клийнтех България“ ООД, „Геострой“ АД, „Баумит България“ ЕООД и „ЕСРИ България“ ООД. На събитието присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор на Камарата Валентин Николов, инж. Христо Димитров, зам.-председател на КСБ и управител на „Планекс“ ООД, Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на Камарата и старши партньор в „Клийнтех България“ ООД, Марияна Хамънова, изп. директор на „Клийнтех България“ ООД, арх. Владимир Милков, председател на УС на КАБ, проф. Петър Джонджоров, директор на Института по механика - БАН, проф. Фантина Рангелова, председател на УС на БАУПС, Антица Ранчева, директор „Правна дирекция“ в „Геострой“ АД, и доц. д-р инж. Венцислав Стоянов от ВСУ „Любен Каравелов“.Сред главните цели на организацията са да насърчава и да подпомага развитието на цифровата трансформация на публичния и частния сектор и да подкрепя внедряването на иновативни решения с цел повишаването на конкурентоспособността на строителната индустрия. Сдружението не само ще подпомага цифровата трансформация на строителния бранш, но и ще работи за въвеждането на иновативни цифрови технологии и обучителни формати с цел повишаване на капацитета, знанията и уменията на малките и средни предприятия в строителния сектор и публичната администрация.

✓На 21 май се проведе конгрес на Европейската федерация на строителната индустрия, който откри еврокомисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон. От българска страна в събитието участие взеха инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC, Валентин Николов, изп. директор на Камарата на строителите в България, и инж. Джани Антова. В обръщението си към строителната индустрия еврокомисар Симсон изтъкна необходимостта от обновяване, което води не само до по-висока енергийна ефективност, но и прави сградите по-безопасни, достъпни и комфортни за техните обитатели. На конгреса бе проведен и избор за първи вицепрезидент на FIEC. КСБ издигна номинацията на инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, и втори мандат вицепрезидент на FIEC. Кандидатурата на инж. Качамаков беше подкрепена от цялата група от 11 държави членки от Централна и Източна Европа, които той представлява в УС на FIEC от 2018 г. насам. Инж. Качамаков влезе в пряка надпревара за поста с ирландския представител Филип Крамптън, който отговаря за комуникацията във FIEC, като отстъпи с много малка разлика в броя на гласовете на своя опонент. След края на гласуването новият първи вицепрезидент Филип Крамптън направи кратко обръщение към делегатите на ОС и отчитайки равностойното съревнование между двамата кандидати, изказа специални благодарности към активната досегашна работа на инж. Качамаков в УС на FIEC с пожелание тя да продължи в същата посока.

✓През май КСБ се фокусира върху работата си за подобряване на средата за възлагане на обществени поръчки в сферата на строителството. В изпълнение на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор” Камарата започна дейности, насочени към извършване на мониторинг на тръжни процедури в строителството за идентифициране на причини за прекратяване и обжалване.

✓КСБ взе участие във второто събитие за изграждане на капацитет по проекта SuSodCo, организирано от Националната федерация на унгарските строителни компании – EVOSZ, и Федерацията на работниците в строителния и дървообработващия сектор - EFEDOSZSZ. По време на втория ден на събитието участниците се разделиха на национални групи, за да приложат стратегията „Син океан“ за анализ и подобрение на комуникационната стратегия за социален диалог. В групата за България се включиха Йордан Йорданов, инж. Иоанис Партениотис и Пламена Партениотис от ФСИВ – „Подкрепа“, Цветелина Бикарска от ФНСС, Мария Желева и Мартина Кръстева от КСБ. Българските социални партньори отново демонстрираха единомислие и ефективност, когато работят заедно за изпълнението на общи цели.

✓В сградата на КСБ се проведе редовното Общо събрание на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ). Събранието откри инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на УС на НКСВ. Гости на събитието бяха изп. директор на КСБ Валентин Николов и инж. Ясен Ишев, председател на Научно-техническия съюз по транспорта. В експозето си пред присъстващите строители ветерани инж. Шарков се спря на основните дейности, които Националният клуб и регионалните структури са изпълнили през годината в условията на пандемия от COVID-19, довела до извънредно положение.

„Вие добре знаете, че ръководството на КСБ изключително много държи на клубовете на строителите ветерани и смята, че НКСВ е един много сериозен и важен елемент от цялостната дейност на Камарата. Затова ние полагаме всички възможни усилия да подкрепяме НКСВ и неговото развитие“, заяви Валентин Николов.

Юни

✓КСБ участва в среща със служебния министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и представители на професионални организации, работещи в сферата на инвестиционното проектиране и строителството. От страна на Камарата на строителите се включи инж. Илиян Терзиев, председател на УС. Браншовите организации от строително-инвестиционния сектор поискаха от регионалния министър отлагане на новата Наредба за достъпна среда с една година. Те предложиха в този срок да продължи да действа отменената Наредба №4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, за да може да се завършат инвестиционни проекти, които са изработени по нея. Инж. Илиян Терзиев постави въпроса за продължаване на програмата за саниране, както и за промени в Закона за защита от шума в околната среда, с които да се прецизират строително-ремонтните дейности, които не могат да се осъществяват в определени часове с мотива, че се вдига шум.

✓Ръководството на КСБ проведе работна среща с ръководството на ПП „Евророма“. На нея бяха обсъдени актуални теми и проблеми в строителния бранш, както и липсата на квалифицирани кадри. Дискутирани бяха възможностите за сътрудничество в сферата на квалификацията и преквалификацията, както и за сформирането на професионални паралелки за строителни специалисти към определени средни училища. Двете страни се споразумяха да работят в тясно сътрудничество, като бе решено да се организира работна среща за набелязване на конкретни инициативи.

✓„Тендър Сървис БГ“ и КСБ в партньорство със „Строителна квалификация” ЕАД организираха редица безплатни обучения и семинари за всички регистрирани български строителни фирми в ЦПРС в рамките на проект, финансиран от Фондация „Америка за България“. Обученията се проведоха в 2 поредни дни по 4 часа на ден и в тях участниците се запознаха: с общите принципи как се работи с публичен възложител, какво е различното от частния бизнес; със своеобразен маркетингов анализ на пазара и конкурентите им в техния град: строителните поръчки, които е възложила тяхната община в последните 2 години – какви са били изискванията към участниците, как е отговорил печелившият на тези изисквания, какви цени е предложил, за какво са били отстранени други участници и т.н.

✓КСБ бе част от официалното откриване на 21-вото издание на Архитектурно-строителна седмица в Интер Експо Център в София. Сред официалните гости бяха изп. директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия д-р Бойко Таков, изп. директор на Камарата на строителите Валентин Николов и инж. Йордан Николов, изп. директор на Българската асоциация за изолации в строителството, който е и председател на секция „Изолации“ в КСБ. На събитието присъстваха и Димитър Копаров, член на СД „Строителна квалификация“ ЕАД и директор на дирекция „Организационна политика“ в КСБ, инж. Виолета Ангелиева, експерт в КСБ, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“. В рамките на Международната конференция за дигитализация и кръгова икономика, част от Архитектурно-строителна седмица 2021, „Клийнтех България” в партньорство с КСБ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия представи възможностите пред българския строителен сектор в прехода към цифровизация и кръгова икономика.

✓На онлайн среща между ръководството на FIEC и представители на отдел „Строителство“ на дирекция „Растеж“ в Европейската комисия бе обсъден проблемът, поставен в писмо от FIEC до ЕК относно повишаването на цените на строителните материали. В срещата участва инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София. „Оказва се, че всички държави в Европа имат сходни трудности с увеличаването на цените. Ето защо бе организирано това събитие, за да се чуе мнението на строителите. ЕК иска не просто да бъде информирана, но и да се заостри вниманието към този проблем и свързаните с него последствия“, коментира след срещата инж. Качамаков.

✓Започва работа по най-спешните за прецизиране текстове на Закона за устройство на територията. Това стана ясно по време на първото заседание на експертната работна група за анализ на последните изменения и допълнения на ЗУТ, проблемните казуси, както и за предложения за промени в закона. Експертната група бе създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и е председателствана от нея. Като зам.-председатели са определени инж. Тодор Анастасов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, и арх. Влади Калинов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол. В групата са включени представители на министерството, браншовите организации в сектор „Строителство”, юристи. КСБ е представена от председателя на УС на Камарата инж. Илиян Терзиев.

✓Ръководствата на КСБ и на „Софийска вода“ АД проведоха първа за годината работна среща. На нея бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между двете страни в сферата на усъвършенстването на нормативната база, облекчаването на процедурите за присъединяване и други актуални проблеми, касаещи бранша. От страна на КСБ присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, и Александър Ваклин, член на Областния съвет на ОП София. „Софийска вода“ АД беше представена от Васил Тренев, изп. директор, Валентин Милушев, зам.-директор „Водоснабдяване, пречистване на питейна вода и измерване“, и Петьо Велев, зам.-директор „Управление на активите и инвестиционна програма“.

✓Камарата на строителите в България проведе работна среща с Коалиция „Български патриоти“ (НФСБ, ВМРО, Воля) в централния офис на браншовата организация. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев посочи, че браншовата организация благодари за доброто сътрудничество през годините и специално на Искрен Веселинов в качеството му на председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-тото Народното събрание. „Едни от нещата, върху които трябва да продължим да работим, са законодателните промени, свързани най-вече със Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията и Закона за защита от шума в околната среда. Друг основен проблем пред сектора е липсата на квалифицирана работна ръка“, заяви инж. Терзиев. По време на срещата бе дискутирана и темата за Плана за възстановяване и устойчивост на България, както и други актуални въпроси, по които двете страни ще работят в сътрудничество.

✓КСБ проведе първото от началото на пандемията присъствено заседание на Разширения управителен съвет в Смолян. Срещата бе открита от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави своите колеги. „Щастлив съм, че имаме възможност да се съберем на живо и да обсъдим актуалните въпроси, които ни вълнуват като бранш, както и перспективите за развитие на сектора“, подчерта инж. Терзиев. Той заяви, че строителите с общи усилия трябва да покажат, че силната политическа поляризация в страната във връзка с предстоящите избори не трябва да рефлектира върху бранша, който е структуроопределящ за икономиката, осигурява сериозен дял от БВП на България и дава заетост на близо 200 хил. души. „Ние трябва да мислим в перспектива, защото основните теми за Европа са Зелената сделка, „вълната за саниране“, плановете за възстановяване и устойчивост. Това са все предизвикателства, които касаят и строителите и върху които трябва да започнем работа час по-скоро“, каза инж. Илиян Терзиев.

Юли

✓Най-голямото Областно представителство на КСБ в София проведе семинар за своите членове в „РИУ Правец Ризорт“. Домакин на събитието бе председателят на столичната структура и вицепрезидент на FIEC инж. Любомир Качамаков, който откри семинара. „Това е първото събиране, което организира ОП на КСБ – София, в последните две години. Радвам се на присъствието на всички тук. Арх. Любомир Георгиев, директор на общинско предприятие „Софияплан“, ще ни разясни параметричното планиране в Общия устройствен план на Столичната община, а главният архитект на София Здравко Здравков ще ни представи намеренията за развитие на СО. След това ще се запознаем с основните моменти при работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Пожелавам ползотворна работа на всички“, каза още инж. Качамаков. „Вестник Строител“ бе организатор и медиен партньор на събитието.

✓КСБ проведе трети международен виртуален семинар за изграждане на капацитет на тема „Дигитализация и цифрови умения в рамките на социалния диалог“, част от проект SuSodCo. Съорганизатор на форума беше Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“. Участници в конференцията бяха инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на ФСИВ – „Подкрепа“, Грегор Фико, изп. директор на Камарата на строителството и строителните материали в Словения, Мария Желева, главен експерт в КСБ, и др.

✓Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, откри пресконференция на ръководството на Камарата, която се състоя в централния офис на браншовата организация. Той подчерта, че не иска темата за строителството да се политизира. „В България има около 200 000 строители, заедно с проектанти, геодезисти ставаме много повече. Ние искаме да има правила и отговорности на всеки един от участниците в този процес и във всеки един етап да се знае кой носи отговорност“, каза инж. Терзиев.

✓Инж. Илиян Терзиев, председател на УС, участва във втората среща на експертната работна група към МРРБ за анализ и предложения за промени в ЗУТ. На нея бе обсъдено предложението да се върне старият принцип по отношение на уличната регулация, като за него се изготвят нови текстове в Закона за устройство на територията. Сред дискутираните идеи за промени бе и изискването за съставяне на технически паспорти за строежите.

✓КСБ бе важна част от представянето на книгата „Строител. Интервюта“, издадена по повод 12-ата годишнина на вестника. Водещ и символичен домакин на събитието бе прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. На събитието присъстваха председателят на СД на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов и Любомир Качамаков, член на СД, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на FIEC. Сред официалните гости бяха председателят на Управителния съвет инж. Илиян Терзиев, изп. директор Валентин Николов и членовете на УС на Камарата д-р инж. Владимир Вутов, Любомир Пейновски, инж. Иван Моллов, инж. Тодор Андонов, Светослав Борисов. Представянето бе уважено от доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, инж. Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и строителен надзор“ в КСБ, инж. Живко Недев, зам.-председател на секция „Транспортна инфраструктура“ в КСБ, инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на НКСВ, и др.

✓Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София, откри третия виртуален семинар за развиване на капацитет за провеждане на социален диалог по проект SuSodCo на тема „Дигитализация и цифрови умения в рамките на социалния диалог“. Организатори на форума, който обедини представители на работодатели и синдикати в България, Гърция, Кипър, Словения, Хърватия и Унгария, бяха Камарата на строителите в България и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“. Инж. Качамаков подчерта, че социалните медии свързват много по-бързо работодателите и служителите и това дава възможност за нови практики на договаряне. По думите му иновациите, прилагани в резултат на дигитализацията на сектор „Строителство“, помагат да се оптимизират цените на строителството, както и да се сведат до минимум тежките инциденти на обектите.

✓От страниците на в. „Строител“ Комисията за ЦПРС предупреди бранша с открито писмо за действията на фирми, които с търговска цел желаят да се възползват от нормативно установения статут на КСБ за създаването и поддържането на ЦПРС. „От постъпилата информация от фирми и служители на Камарата става ясно, че голям брой вписани строители в ЦПРС получават предложения, както и фактури за извършване на услуги за „вписване в строителен регистър”, „годишно обслужване в регистъра” и други подобни, които в голяма степен наподобяват дейността, терминологията и сроковете за подаване на заявления, свързани със задълженията на вписаните в ЦПРС строители“, се казва в писмото.

✓През юли приключи работата по Дейност 1 на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор”, който КСБ реализира по програма „Добро управление на местно ниво” на Фондация „Америка за България”. Тя включи мониторинг на обществени поръчки в строителството за идентифициране на причини за промяна и прекратяване на тръжните процедури след тяхното обявяване. Екип експерти от КСБ извърши проучване и мониторинг на 1560 обществени поръчки в строителството, обявени от публични възложители в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в периода ноември 2020 г. – април 2021 г. От търговете, попадащи в обхвата на мониторинга, прекратени или изменени са 149. Като най-честа причина за прекратяване на процедурата експертите отчитат възможността на чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки.

Август

✓В сградата на КСБ се проведе кръгла маса на тема: „Зелени модели за социално сътрудничество“. Събитието бе организирано от Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ и КСБ в рамките на проект „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“. Основната цел на проекта е утвърждаване на стандарти за социално сътрудничество и разгръщане на тяхна база на всестранни „зелени“ модели, насочени към повишаване на адаптивността на заетите лица и предприятията. Той обхваща 10 икономически дейности, сред които е и сектор „Строителство“. По време на конференцията бе обсъдено бъдещето на строителството в условията на постоянно променяща се среда, внедряването на нови „зелени” модели и развитието на социалния диалог. Бяха изнесени и резултатите от национално представително изследване, направено от ФСИВ – „Подкрепа“ в икономическа дейност „Строителство“, както и четири „зелени модела“ за работна среда и социално сътрудничество.

Септември

✓Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, и членове на ръководството на организацията участваха в среща между служебния министър на финансите Асен Василев и представители на пътностроителния бранш. На нея бе коментирано състоянието на пътния сектор и неразплатените средства на фирмите от държавата за свършени СМР. На срещата бе решено да се направи предложение на Народното събрание да позволи на Агенция „Пътна инфраструктура“ с ясен списък на договорите да подпише анекс към тях за реалната стойност на възлаганията, за да може да се направят разплащанията към строителните компании.

✓Европейската асоциация за жилищно строителство Build Europe проведе годишния си конгрес. В срещата, която бе организирана хибридно – присъствено и онлайн, се включиха членове и партньори на организацията от 15 европейски държави. От страна на КСБ чрез видеоконферентна връзка участие във форума взе Валентин Николов, изп. директор на организацията. По време на събитието бяха презентирани новата стратегия за финансова устойчивост на ЕС, устойчивата стратегия на Build Europe, таксономията, както и предложенията на организацията по отношение за усвояването на земя. Бе представен и законодателен пакет Fit for 55. Панелистите дискутираха COVID-19 и влиянието му върху жилищното строителство в ЕС, националните планове за възстановяване и устойчивост, както и сертификатите за екологично социално управление за инвеститорите. Внимание бе обърнато и върху недостига на строителни материали в световен план.

✓КСБ и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект стартираха серия от местни инициативи, в които гражданите имат възможност отблизо да се запознаят с най-новите тенденции в света на устойчивото строителство и „зелената” енергия. Първите Дни на нулевоенергийните сгради започнаха в Пазарджик и Пловдив на 2 септември и продължиха до 4 септември. Домакин бе Професионалната гимназия по строителство и архитектура в Пазарджик. Програмата включи успешни практики и технологични иновации за проектиране и строителство на почти нулевоенергийни сгради от Европа и България и представи съвременните тенденции на професионалното образование и обучение в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. В Дните имаше и специализирано изложение за строителни материали и компоненти, подходящи за почти нулевоенергийни сгради, демонстрационни обучения за строителни специалисти и проектанти и др. 

✓В сградата на КСБ се проведе първо заседание на работната група към УС на Камарата за дейността по квалификация в контекста на споделените потребности, перспективи и нови възможности. В началото на срещата Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ и изп. член на СД на „Строителна квалификация” ЕАД, сподели, че предоставянето на обратна връзка от потребителите на обучителни услуги е ключов елемент за осигуряване на качествен обучителен процес. Затова поставянето на по-високо ниво на установения механизъм за обратна връзка и споделяне на релевантна информация между Областните представителства, КСБ и „Строителна квалификация” ЕАД следва да е сред приоритетите на работната група. Той допълни, че от страна на „Строителна квалификация” ЕАД се разширява спектърът на обученията, които се провеждат. Работната група бе информирана и за това, че „Строителна квалификация” кандидатства по програма „Еразъм +” с проект за създаване на Европейски център за върхови постижения в сферата на професионалното образование и обучение „Академия за преход към кръгова икономика“.

 

✓Консултативният съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“ проведе онлайн заседание под ротационното председателство на КАБ. От страна на Камарата на строителите в България участва изп. директор на организацията Валентин Николов. На срещата се взе решение за иницииране на законодателна реформа и да бъде разработен проект на нов Кодекс за териториално и регионално планиране, градоустройство, инвестиционно проектиране и строителство. Документът ще обединява и интегрира темите на няколко ключови закона, регламентиращи строително-инвестиционния процес. Това са Законът за регионалното развитие, Законът за устройство на територията, Законът за устройството и застрояването на Столична община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Целта е четирите закона да бъдат заменени от единен кодекс, който да бъде устойчив във времето и да е в синхрон с добрите европейски и световни практики.

✓В изпълнение на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор”, който КСБ реализира по програма „Добро управление на местно ниво” на Фондация „Америка за България”, експерти от КСБ проведоха анкетиране сред строителните компании за опита им, свързан с корупция при възлагане на обществени поръчки. Анкетата бе изпратена до всички строителни фирми, регистрирани в ЦПРС. Целта на допитването бе да се подпомогне очертаването на основни тенденции при провеждането на обществени поръчки, формулиране на конкретни послания от бизнеса към държавните институции и съдействие от страна на КСБ за постигане на по-голяма прозрачност при провеждането на обществени поръчки в строителния сектор.

✓Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев бе специален гост на 9-ата открита изнесена приемна на в. „Строител“, която се проведе в Ямбол съвместно с Областното представителство на Камарата. На срещата инж. Терзиев коментира проблема с рязкото покачване на цените на строителните материали. Той изтъкна, че темата наистина е изключително сериозна и тя обхваща не само България, но и целия свят. „Европейската федерация на строителната индустрия излезе със статистика за поскъпването на материалите в Европа. Камарата внимателно следи ситуацията и търси решение“, поясни той. Председателят на УС на КСБ сподели и че КСБ се бори да въведе единни трудови норми. „Единствената възможност за излизане от ситуацията, която виждам на този етап, е да се прилагат 100% договорите по FIDIC. Постигнем ли това, ще бъдат защитени и инвеститорите, и строителите“, каза инж. Илиян Терзиев.

 

✓На заседание на Изпълнителното бюро на Камарата на строителите в България проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД и член на УС на КСБ, получи поздравителен адрес и икона от Управителния съвет на Камарата по случай 25-ата годишнина на „Трейс Груп Холд“. Те му бяха връчени от председателя на УС инж. Илиян Терзиев и изп. директор Валентин Николов.

✓Камарата на строителите проведе Разширен управителен съвет в сградата на браншовата организация. Събитието се състоя в хибриден формат. Инж. Илиян Терзиев откри заседанието, което продължи с приемането на Годишен финансов отчет (ГФО) и доклад на независимия одитор на КСБ за 2020 г. Разширеният УС гласува и одобри и Годишен доклад за дейността, ГФО и доклад на независимия одитор за 2020 г. на „Строителна квалификация“ ЕАД. Съветът продължи с гласуване на Консолидирания отчет на КСБ за 2020 г. В следваща точка от дневния ред изп. директор Валентин Николов запозна присъстващите с информация за общите събрания на Областните представителства на КСБ. Членовете на УС на КСБ бяха информирани и относно цифровизацията на строително-инвестиционния процес и административно-цифровата реформа в КСБ.

✓КСБ подкрепи пътния бранш и ББК „Пътища“ в исканията да се намери решение за неразплатените от държавата 1,3 млрд. лв. на пътния сектор за изпълнени строителни дейности по договори за текущ ремонт. „Камарата на строителите в България категорично застава зад справедливите искания на Българска браншова камара „Пътища“. Подкрепяме колегите от пътния бранш, които са важна част от строителния отрасъл на страната. Забавените разплащания и липсата на ясна перспектива поставят на изпитание фирмите членове на КСБ, както и бъдещето на семействата на хиляди работници. Досега държавата винаги е успявала да осигури средства за разплащане на извършените и приети през годината строително-монтажни работи в нормални срокове в рамките на текущата година. Тази практика вече не съществува и това  има негативен ефект върху сектора, който осигурява 12 на сто от БВП. Всички строителни фирми се превръщат в рискови кредитополучатели за банките, расте междуфирмената задлъжнялост, възникват проблеми с доставчиците на материали. Има опасност хиляди работници не само от пътния бранш да останат без работа“, се посочва в позицията на КСБ.

 

✓Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България в кк „Албена”, се проведе с подкрепата на КСБ. Форума откри председателят на УС на НСОРБ инж. Даниел Панов, който е и кмет на Велико Търново. Той изтъкна, че икономическото възстановяване, регионалната самостоятелност и устойчивото развитие са трите ключови теми, върху които през следващите години ще бъдат фокусирани както усилията на общините, така и дейността на НСОРБ. Инж. Панов благодари на КСБ за доброто сътрудничество и за подкрепата на събитието.

 

✓Работна среща в изпълнение на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор” се проведе в хотел „Вила Екатерина“ в с. Вакарел. Форумът бе адресиран към фирми членове на ОП София и администрацията на Камарата, и бе уважен от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, председателя на Контролния съвет на Камарата инж. Благой Козарев и прокуриста и главен редактор на в. „Строител” Ренета Николова.

Срещата бе открита от Мария Башева, координатор на проекта, която направи кратко представяне на изпълнените дейности и предстоящите инициативи. „За какво харчат парите си малките общини в България?” бе темата, презентирана от Ирена Ставрева, управляващ директор на „Тендър Сървис БГ“ ЕООД. Тя представи „Изследване на строителните поръчки с възложител община в последните 2 години. Анализ на 54 малки и средни общини в България“. Мила Каменова, „ЗОП ПРО“ ООД, говори за устойчивата промяна в средата на подготовка, провеждане и изпълнение на обществени поръчки и възможностите на ЗОП за контрол на възложителите от името на изпълнителите.

 

✓От 23 до 25 септември община Смолян бе домакин на „Дни на устойчивото отопление и строителство“. Организатори на тридневното събитие бяха Камарата на строителите в България, Черноморският изследователски енергиен център и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. Програмата на инициативата включи изложение с информационни щандове на открито на площад „Свобода” и поредица от тематични обучения, които се проведоха в Сесийната зала на общината. Участниците в мероприятието се запознаха с успешни практики и технологични иновации за проектиране и строителство на почти нулевоенергийни сгради от Европа и България, както и със съвременните тенденции на професионалното образование и обучение в областта на ЕЕ и възобновяемите енергийни източници.

 

✓На 29 септември в сградата на Камарата на строителите в България се проведе инициираща среща за обсъждане на възможността КСБ да участва в учредяването на Секторен съвет за умения в сектор „Строителство, управление на отпадъци и водоснабдяване“. В нея участие взеха инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ, проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, член на ИБ и УС на КСБ, Димитър Копаров, член на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД и директор на дирекция „Организационна политика“, КСБ, и Мартина Кръстева, началник на отдел „Професионална квалификация и анализи в строителството“ към КСБ. Министерството на образованието и науката бе представено от Мария Тодорова, директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, Ваня Тивидошева, експерт, и Камелия Шарабова, външен консултант към МОН.

Тодорова представи същността, целите и сферите на дейност на секторните съвети за умения като един изцяло нов инструмент в българския контекст. Най-общо те ще са обединения на заинтересованите страни. Основната им цел е определяне на типа промени, които ще окажат влияние върху търсенето на умения на пазара на труда и предоставяне на основа за адаптиране и реакция спрямо тези промени.

Октомври

✓Председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев и инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, се включиха в 10-ата открита приемна на в. „Строител“. Домакин на събитието бе ОП на КСБ - Русе. Срещата откриха инж. Красимир Атанасов, председател на ОП Русе, и прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

„Щастлив съм, когато виждам как Областните ни представителства работят съвместно с общината за развитието на региона. КСБ винаги е имала ползотворен диалог с НСОРБ и това се откроява и по време на изнесените приемни на в. „Строител“, каза инж. Терзиев. Той допълни, че сред основните цели на Камарата е да направи сектора по-привлекателен за хората и така да спомогне за привличането на работна ръка. „Вярвам, че с общи усилия ще постигнем това“, допълни той.

 

✓„Камарата на строителите в България участва активно във всички дискусии, свързани с енергийната ефективност, като пряко заинтересована страна. Искам да отбележа, че точно преди една година Европейската федерация на строителната индустрия излезе с позиция до ЕК, в която се посочваше, че в националните планове за възстановяване и устойчивост на страните членки на ЕС не по-малко от 50% от средствата трябва да бъдат заделени за строителство“. Това заяви изп. директор на КСБ Валентин Николов, който взе участие във форума „Инвестиции в устойчива енергия“, организиран от КСБ в сътрудничество с ЕнЕфект, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд и Университета по архитектура, строителство и геодезия. По време на събитието изп. директор на КСБ коментира и недостига на кадри в строителния бранш.

 

✓На 6 октомври Консултативният съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“ проведе онлайн заседание. В него от страна на КСБ участваха изп. директор на организацията Валентин Николов и инж. Виолета Ангелиева, експерт в КСБ. Участниците в заседанието обсъдиха възможностите за сътрудничество с арх. Петър Петров, директор на Националния институт за недвижимо културно наследство. На срещата бе дискутирано и предложение за партньорство с професионалната школа за опазване и развитие на архитектурно-строителното наследство „Каменният поток на времето“ в Брацигово. Коментирано бе и забавянето на преписките в Столичната и други общини.

 

✓КСБ и ЕнЕфект представиха концептуална рамка на продължаваща професионална квалификация в сферата на енергийната ефективност, приложима за различни професии и нива на професионална подготовка. Тя е разработена, прилагайки се комплексната матрица за анализ и оценка на съществуващите обучения за ЕЕ в изпълнение на проект BUS League, финансиран по програма „Хоризонт 2020“. В рамките на три фокус групи по проекта д-р Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект, презентира пред представители на централната и местна администрация, образователния сектор, браншови организации, синдикати и експерти в сектор „Строителство“ предложение за модулна система, позволяваща допълнителна надграждаща квалификация на специалистите по енергийно ефективното строителство. „Тази концепция не само привлича интереса на всички участници, но и открои необходимостта от внедряване на модерно и иновативно учебно съдържание за всички нива на професионална квалификация, което да отговори на изискванията на пазара, произтичащи от бързо развиващите се международни тенденции и политики за ЕЕ“, каза д-р Драгомир Цанев.

 

✓Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и зам.-кметът на Столичната община по направление „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов откриха осмата фотоизложба „Виж София – заедно строим за хората“, посветена на Деня на строителя – Димитровден. Експозицията, организирана от КСБ и в. „Строител“ със съдействието на СО, е разположена на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК. На събитието присъстваха и главният архитект на столицата арх. Здравко Здравков, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис, членовете на УС на КСБ Любомир Пейновски и инж. Егмонт Якимов, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София, членове на Областното представителство на Камарата и представители на строителни компании, инж. Пламен Пергелов, председател на СД на „Вестник Строител” ЕАД, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова, директорът на Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ ландш. арх. Добрина Андреева, ученици от гимназията, студенти от УАСГ и ВСУ, медии и др. 

Инж. Терзиев посочи, че изложбата показва труда на строителите. „Благодаря на кмета на София Йорданка Фандъкова за доброто партньорство, за това, че за осми път КСБ реализира тази прекрасна експозиция заедно с в. „Строител“ и със съдействието на общината“, каза председателят на УС на КСБ.

 

✓Традиционно председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев отправи поздрав към бранша по случай Димитровден от страниците на в. „Строител“. „По повод светлия празник Димитровден приемете моите и на УС на Камарата сърдечни пожелания за здраве и късмет, успехи,  постигнати цели в отговорната и благородна професия, която сме избрали! Честит празник!“, пожела инж. Терзиев.

 

✓Камарата на строителите в България и политическа партия „Има такъв народ“ имат идентични позиции за нуждата от изработване на механизъм за индексиране на договорите в строителството. Това стана ясно по време на среща между ръководството на КСБ и представители на ИТН. С нея беше даден старт на поредица от разговори, инициирани от Камарата, с политическите формации, които според социологическите проучвания влизат в 47-ото Народно събрание.

КСБ и ИТН споделят общото мнение, че решаването на проблема с драстичния скок в цените на строителните материали трябва да протече в две фази – спешна и дългосрочна. В първата е нужно да се приеме бързо решение за вече подписаните договори. От страна на КСБ беше изразена позиция, че това може да се реализира чрез правителствено постановление, както е направено в съседна Румъния. От ИТН ще настояват още при приемането на бюджета за 2022 г. от новото Народно събрание да бъдат заложени средства за индексация. Втората фаза включва изработване и приемане на поредица от изменения в закони и в нормативната уредба.

 

✓Главният архитект на Столичната община Здравко Здравков се включи в заседание на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство”. По време на събитието бяха обсъдени проблеми в законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес, и техните възможни решения. От страна на Камарата на строителите в България в него участие взе инж. Виолета Ангелиева, експерт в КСБ. Присъстващите бяха категорични, че работните срещи по темата ще продължат и страните ще работят активно по предложения за изменение на нормативни актове, свързани със строително-инвестиционния процес, с цел неговото подобряване, както и за ускоряване процеса на дигитализация и внедряване на електронните услуги за издаване на разрешение за строеж.

 

✓КСБ проведе Разширен управителен съвет в сградата на браншовата организация. Събитието се състоя в хибриден формат – присъствено до 15 души и посредством интернет конферентна връзка. В офиса на КСБ присъстваха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, д-р Николай Иванов, член на УС на КСБ и председател на УС на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, Валентин Николов, изп. директор на Камарата, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. Онлайн участваха членове на УС на Камарата и председатели на ОП на КСБ.

Инж. Илиян Терзиев откри заседанието и запозна делегатите с дейностите, които КСБ е предприела като реакции на актуалните проблеми в бранша, проведените срещи и заявените позиции. Заседанието продължи с приемането на отчет за изпълнението на дейността на Управителния съвет за 2020 г.  Разширеният УС получи информация по отчета за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за изтеклия период, представена от доц. д-р инж. Георги Линков. Разширеният УС гласува и одобри и основните политики за развитие на КСБ през 2022 г.

 

✓БАИС, КСБ и ЕнЕфект организираха втория за България „Ден на обновяването“ (Renovation daу - REDay). Събитието се осъществи с медийното партньорство на в. „Строител“. То бе част от европейската инициатива REDay 2021 на Renovate Europe, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в ЕС с 80% до 2050 г., за да се постигне стандартът на почти нулевоенергийни сгради до средата на века. Домакин на събитието бе инж. Йордан Николов, изп. директор на БАИС. Участие взеха Валентин Николов, изп. директор на КСБ, Ивайло Алексиев, изп. директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект, и др. С видео обръщение се включи Адриан Джойс, директор на Renovate Europe Campaign.

 

✓За 14-а поредна година КСБ проведе класацията на най-добрите компании в сектора. Съгласно правилника в нея участват фирми, вписани в ЦПРС и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС към 11.10.2021 г. Компаниите се класират в четири групи строежи в раздели „голяма“, „средна“ и „малка“ фирма. Най-добрите получават съответно златна, сребърна и бронзова награда. Общият брой на строителите, подлежащи на класиране за 2020 г., е 5054. От тях в Първа група са 4046 бр., във Втора група – 231 бр., Трета група – 480 бр., и в Четвърта група – 297 бр. На 18.10.2021 г. се състоя заседание на техническата комисия с председател инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ, и членове Валентин Николов, изп. директор на КСБ, и Георги Грънчаров, ръководител звено „Регистър“ в КСБ, която определи победителите за 2020 г. Резултатите бяха оповестени от страниците на в. „Строител“. Отличените фирми са класирани на база декларираната информация от годишните отчети за 2020 г. в електронната система на ЦПРС и по показателите за последната финансова година: нетни приходи от продажби, средносписъчен персонал, дълготрайни материални активи.

 

✓„Движението за права и свободи“ е запознато с проблемите в строителния отрасъл и го подкрепя в преодоляването им. Това стана ясно на работна среща между представители на политическата партия и на ръководството на КСБ. Разговорите бяха в рамките на инициираните от браншовата организация срещи с политическите формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в 47-ото Народно събрание. Инж. Илиян Терзиев запозна политиците с проблемите, които отрасълът среща заради драстичното повишаване на цените на строителните материали и нуждата от спешни действия, вече предприети в редица европейски държави. Като първата фаза на мерките е индексиране на стойностите по вече сключени договори. А втората – изработване на надежден механизъм за актуализация на стойностите и при повишаването, и при намаляването на цените на материалите. Инж. Качамаков отбеляза, че е нужно да се създаде необходимата база данни, тъй като в момента НСИ не води такава статистика. Валентин Николов обърна внимание на нуждата от радикална промяна в законодателството, така че  всеки участник в инвестиционния процес да носи своята отговорност за работата си – сега тежестта пада само върху възложителя и изпълнителя.

 

✓„Демократична България“ и КСБ ще си партнират в решаването на проблемите на строителния отрасъл. Това стана ясно по време на поредната работна среща между Камарата и представители на политическите  партии, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в 47-ото Народно събрание. В срещата от страна на ДБ участва кандидатът за депутат Ивайло Мирчев.  Инж. Илиян Терзиев представи пред госта трудностите, които отрасълът среща с изпълнението на проектите заради драстичния скок в цените на строителните материали, както и с необходимостта България да приеме механизъм за индексиране на стойностите, който да важи и при повишаване, и при намаляване на някои от показателите, определящи крайната стойност на строителния продукт. Той обясни, че 60 на сто от нея се образуват от цената на материалите. „Отделно има и проблем със забавяне на доставките, което също затруднява работата“, посочи още инж. Терзиев.

„Готови сме още в първите дни на новото Народно събрание да задвижим темата“, каза в отговор Ивайло Мирчев и добави, че ДБ разчита на съдействие от браншовите организации. 

 

✓Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, се включи в 11-ата открита приемна на в. „Строител“, която се проведе съвместно с ОП Велико Търново. Инж. Терзиев поздрави присъстващите и благодари на СД на в. „Строител“ и на прокуриста и гл. редактор Ренета Николова за успешната инициатива за организиране на открити изнесени приемни съвместно с Областните представителства на Камарата в страната. Той сподели и своите добри впечатления от приемната в ОП на КСБ – Русе, в която участва и кметът на общината Пенчо Милков.

Инж. Илиян Терзиев представи основните направления в работата на КСБ. Той посочи, че увеличението на цените на строителните материали е проблем не само за България, а в цяла Европа, поради което Камарата е направила запитване до свои колеги от други държави за това какви действия предприемат за преодоляването на трудностите в тази насока. След срещата в ОП се проведе и среща в общината с председателя на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов, на която бяха обсъдени инвестиционните намерения на общината, актуални проблеми на строителите от ОП В. Търново и бе договорено подписването на меморандум за сътрудничество между НСОРБ и КСБ.

 

✓Председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев подписаха Меморандум за сътрудничество. Събитието се състоя на 29 октомври в централния офис на КСБ. От страна на Камарата на него присъстваха изп. директор Валентин Николов, Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ и изп. член на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия и председател на ОП на КСБ – София, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. НСОРБ бе представено и от Силвия Георгиева, изп. директор на Сдружението, и Мила Гиздова, урбанист.

„Сътрудничеството на Сдружението с Камарата на строителите в България и в. „Строител“ е най-дългогодишното практическо взаимодействие. Радвам се, че всяко едно нещо, което правим съвместно, се получава. Разчитаме много на експертизата, с която разполагате“. Това заяви инж. Даниел Панов в началото на срещата. Той припомни, че благодарение на съвместните усилия на двете организации и приетата декларация на Общото събрание на НСОРБ Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е влязла в Националния план за възстановяване и устойчивост, и подчерта, че сключеният меморандум открива нов етап в съвместната работа на двете организации. От своя страна инж. Илиян Терзиев благодари за добрите думи и сподели, че се надява с общи усилия КСБ и НСОРБ да продължават да работят толкова отдадено в полза на държавата и обществото.

Ноември

✓КСБ бе съорганизатор на четвъртото и последно виртуално събитие за изграждане на капацитет на тема „Умения, които подпомагат прилагането на социалния диалог“, част от проект SuSodCo. Двудневното събитие се проведе на 2 и 3 ноември, а негов домакин бе Федерацията на Асоциациите на строителните предприемачи в Кипър (OSEOK). Семинарът на 2 ноември акцентира върху обучение как да водим успешно преговори, как да се справяме по време на кризи и кои са ефективните съвременни методи за колективно договаряне. Вторият панел представи новоразработената платформа за социален диалог, а европейският консултант по еврофондовете – Welcomeurope, предложи успешни практики за кандидатстване за еврофинансиране в сферата на социалния диалог. По време на уъркшопа на 3 ноември FIEC представи идеи за съвместни инициативи за социален диалог, приложими за страните от Централна и Източна Европа.

 

✓„Драстичното увеличаване на цените на строителните материали и суровините е сериозно предизвикателство, пред което сме изправени. То поставя под въпрос не само нашата работа, но и изпълнението на важните инфраструктурни обекти и на оперативните програми“. Това каза председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев на работна среща на ръководствата на КСБ и МРРБ. В нея от страна на МРРБ участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и зам.-министрите арх. Иван  Шишков, Валентин Граматиков  и Нина Стоименова, както и  Цветелина Лазарова, началник  на кабинета на министъра. КСБ бе представена и от инж. Светослав  Глосов, почетен председател на КСБ, Валентин Николов,  изп. директор на КСБ, Любомир  Пейновски, член на ИБ и УС на  КСБ, инж. Любомир Качамаков,  вицепрезидент на FIEC и председател на ОП  на КСБ - София, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Камен  Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой  Холдинг“ АД, и Ренета Николова,  прокурист и главен редактор на  в. „Строител“. 

Инж. Терзиев допълни, че на среща с НСОРБ е бил обсъден проблемът, за който Сдружението е сигнализирало МРРБ относно трудностите, които блокират изпълнението на проектите по ОПРР, свързани със значителното завишаване на първоначално планираните разходи. „Необходимо е държавата в спешен порядък, „аварийно“ да предприеме действия за индексация на договорите, а в дългосрочен план да се търси решение за създаване на методика за индексация на цените на материалите и дейностите в сектор „Строителство“, категоричен бе инж. Терзиев. „Движим се в тежка инфлационна спирала в момента. Ако можем да предприемем съвместни бързи мерки, а и по-дългосрочни, аз съм с Вас. Имаме пълно съгласие с КСБ за необходимостта от компенсиране на цените на ресурсите, материалите, горивата, които галопират нагоре – най-скъпото строителство е незавършеното строителство“, каза от своя страна министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова. 

 

✓БСП подкрепя Камарата на строителите в България за необходимостта от създаване на работещ механизъм за индексиране на стойностите по договорите в строителството. Преодоляването на проблема преминава през поредица от спешни и дългосрочни мерки, за които е необходимо стабилно парламентарно мнозинство. Това стана ясно на среща между представители на ръководството на КСБ и на БСП. Тя се проведе в рамките на инициираните от Камарата поредица от разговори с политическите формации, които според социологическите проучвания влизат в 47-ото Народно събрание.

Лидерът на партията Корнелия Нинова заяви, че подкрепя КСБ за експертно представителство в ресорните парламентарни комисии, за да участват строителите в технологичния процес по взимане на решения. Подкрепа бе изразена и за необходимостта от подобряване на законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес. Корнелия Нинова представи накратко и основните политически приоритети на БСП, сред които е развитието на пътна, жп и ВиК инфраструктура и запазването на корпоративния данък на 10%.

 

✓През ноември се проведе работна среща на МРРБ и КСБ, на която бяха обсъдени  възможните  стъпки за въвеждане на индексация в стойността на договорите, по които се изпълняват инфраструктурни проекти в страната. Целта е да се отговори на повишаващата се инфлация, както и на непрекъснато нарастващите цени на основните строителни материали и себестойността на строителната продукция. Решено бе работна група с представители на МРРБ, КСБ, Националния статистически институт, Агенцията по обществени поръчки и други да  изготви национални индекси за цени на основните строителни материали и основните групи СМР и строежи. Експертите ще трябва да представят и единни формули за индексация на цените по сключени договори, които да отчитат инфлацията и дефлацията в цената на труда и механизацията. Ще се ползва опитът на Германия, Великобритания, Дания и др. европейски страни, които имат подобна статистическа система, стъпвайки на възможностите, давани от българското законодателство.

 

✓Камарата на строителите в България проведе редовно Общо събрание. Събитието се състоя хибридно – присъствено в сградата на КСБ при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания и онлайн, като комуникацията с делегатите от страната бе извършена посредством интернет конферентна връзка с 27-те Областни представителства на Камарата. 

„Радвам се, че макар и в този хибриден формат, успяхме да направим необходимата организация, за да проведем нашето Общо събрание. Други организации отложиха годишните си форуми заради ковидситуацията“, изтъкна председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. След това инж. Терзиев информира делегатите за дейността на Камарата в последните месеци, проведените срещи и предприетите действия по актуалните предизвикателства пред бранша.

 

Декември

✓Финансовите институции имат важна роля в реализирането на „зеления” преход и те все по-усилено работят за включване в портфолиото си на атрактивни продукти за подкрепа на енергийната ефективност. Това стана ясно по време на форума „Ролята на финансовите институции за „зеления” преход“, организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в партньорство с Камарата на строителите в България, Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Еконолер България, Алианса за енергийна ефективност, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ), ЕкоЕнергия, Столичната община и община Габрово. Модератор на конференцията бе д-р Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект. Участие в нея взеха София Касидова от Българската банка за развитие, Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ, Ивайло Алексиев, изп. директор на АУЕР, Галя Василева, изп. директор на ­ФЕЕВИ. „Посланието на европейско равнище е много ясно – освен очакванията за минимален европейски стандарт за сградно обновяване вече се говори за нулево енергийни сгради като задължително условие за строителство след 2030 г.“, каза в началото Драгомир Цанев. Той изтъкна, че най-големите банки са заинтересовани от развитието на разнообразни продукти в подкрепа на ЕЕ.

 

✓Confederation of International Contractors' Associations (CICA) проведе Общо събрание в Париж, Франция. Камарата на строителите в България бе представена от инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София, инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - Бургас, както и от директора на Дирекция „Международни отношения“ в Камарата инж. Джани Антова.