Новини

Изпълнението на ЕСИФ през 2020 година

Съгласно Общият регламент за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), за ежегодно докладване от страните- членки и Европейската комисия на изпълнението на фондовете за периода 2014-2020, Комисията публикува Годишния доклад за 2020 г.- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6698

Според Доклада през 2020 г., изпълнението на ЕСИФ се реализира в условията на пандемията на Covid-19 и последвалия я икономически шок, които променят фундаментално общностите и ежедневния живот в Съюза. Подкрепата от фондовете е мобилизирана, за осигуряването на бърз отговор на извънредната ситуация, разработени са и безпрецедентни решения за възстановяване. Политиките на ЕС са адаптирани бързо и са оказали финансова подкрепа за посрещане на неотложните нужди в държавите-членки.

Резултатите:

От 2014 г. до края на 2020 г., с европейски ресурс, са:

 • подкрепени над 3 млн. предприятия;
 • с подобрена енергийната ефективност са повече от 359 хил. домакинства;
 • осигурена е заетост, социално включване или образователни дейности за над 45 млн. европейци;
 • подкрепени са над 2 млн. проекта в земеделския сектор и селските райони;
 • създадени са 236 500 нови работни места на регионално ниво;
 • запазени са 31 500 работни места и са създадени над 4 хил. нови работни места в морския и рибарския сектор;
 • субсидирани за опазване на биоразнообразието са 32 млн. хектара земеделска земя или 18.5% от използваната земеделска земя в ЕС;
 • 64% от общото селско население (184.5 млн. жители) е обхванато от близо 3 650 МИГ по подхода Лидер/ ВОМР.

 

Финансовото изпълнение:

Петте фонда (регионалния, социалния, кохезиония, земеделския и за морско дело и рибарство) са с бюджет от 461 млрд. евро, който с националното съфинансиране възлиза на 640 млрд. евро.

Общата стойност на договорените от страните- членки проекти до края на 2020 г., възлиза на 676 млрд. евро и представлява 106% от общия бюджет. В сравнение с края на 2019 г., договарянето бележи ръст от 17%.

Платени от ЕК към държавите- членки са 253.8 млрд. евро (55% от програмирания ресурс за периода 2014-2020). По правилото за автоматичното отчисляване на средства през 2020 г. са отменени бюджетни ангажименти в размер на само 4.7 млн. евро.

По фондовете са преразпределени около 21.3 млрд. евро в отговор на пандемията от коронавируса. От тях 7.4 млрд. евро са насочени към здравеопазването за бързото осигуряване на жизненоважни лични предпазни средства, респиратори и линейки. Към бизнеса са насочени 11.5 млрд. евро за подкрепа на МСП чрез безвъзмездни средства и заеми с ниски лихви. Към уязвимите групи са трансферирани 4.1 млрд. евро за нови мерки за заетост и за поддържане на доходите им.

Ново създадената мярка по ЕЗФРСР, предоставяща временна ликвидна подкрепа на земеделските производители и МСП в селските райони, е приложена по над 40 национални или регионални програми за развитие на селските райони в 14 държави-членки. Повече от 700 млн. евро са отпуснати по мярката , чиито бюджет е от над 1 млрд. евро (с националното съфинансиране). Близо 70% от тази сума е усвоена до края на 2020 г., като над 500 хил. ферми и 1 000 МСП са получили подкрепа.

ЕФМДР също въвежда спешна подкрепа за компенсиране на временното прекратяване на риболовните дейности и спирането или намаляването на производството и преработката на риба в контекста на пандемията. 109 млн. евро са насочени за смекчаване на въздействието от пандемията.

React-EU:

Допълнителни 50.6 млрд. евро към ЕСИФ са осигурени по нарочния инструмент за възстановяване.

Първото плащане по REACT-EU е на 28 юни 2021 г. Само за три месеца Комисията е одобрила над 90% от наличните за  2021 г. по инструмента 39.8 млрд. евро. До 5 ноември 2021 г. държавите-членки са насочили 36 млрд. евро към програмите си.

Конкретни примери за ползите от отпуснато финансиране:

Полша: Инициатива за дистанционно училище- полските общини оборудват над 23 000 училища с лаптопи, таблети и мобилен интернет за деца, които нямат такива. Над 330 000 полски ученици са се възползвали досега от подкрепата;

България: 20 млн. евро са преразпределени за здравния сектор. Средствата са използвани за закупуване на ново медицинско оборудване от най-висок клас и доставка на животоспасяващи лекарства и лични предпазни средства. Закупени са над 377 респиратора, над 2 млн. маски за лице и 177 000 теста. 14 000 медицински и немедицински персонал е получил допълнителни компенсации за работа на първа линия в борбата с коронавируса.

 

Изпълнението на ЕСИФ по ключови теми:

 • Интелигентен растеж:

Инвестициите за интелигентен растеж са около 30% от общия бюджет по ЕСИФ. Те са насочени към научни изследвания и иновации, информационни и комуникационни технологии и конкурентоспособност на МСП.

До края на 2020 г. държавите-членки са отпуснали 190 млрд. евро за финансиране на проекти, 102 млрд. евро, съответстващи на 54% от разпределените средства, са платени на бенефициентите по проектите.

В резултат на подкрепата от ЕС, повече от 44 800 предприятия си сътрудничат с научноизследователски институции и около 24 000 предприятия предоставят нови продукти на пазара. Над 5.5 млн. домакинства се възползват от подобрен широколентов достъп, а повече от 5.1 млн. души в селските райони от подобрена ИКТ инфраструктура или услуги.

Конкретни примери за ползите от отпуснато финансиране:

Пристанището в Бари, Югоизточна Италия е едно от най-големите пристанища на Адриатика и осигурява достъпа от Европа към Балканския полуостров и Близкия изток. То внедрява цифрова технология с подкрепата на еврофондовете, за да рационализира обмена на информация. Автоматизираната система позволява по-лесен транспорт през пристанището, повишавайки конкурентоспособността на региона.

Дигиталната платформа HofladenBOX в Бавария, Германия дава възможност на клиентите да купуват директно стоки от различни регионални малки фермери. Осигурява и 20 нови работни места. Около 60 компании и 3 000 техни клиенти се включват в платформата, която освен че подпомага реализацията на продукцията на много фермери подкрепя и запазването на работни места в селското стопанство.

 • Устойчив растеж:

250.6 млрд. евро са средствата за устойчив растеж или 39% от общия ресурс. До края на 2020 г. 257.3 млрд. евро са договорени, платени са 149.1 млрд. евро (59% от планирания ресурс). С тези средства, капацитетът за производство на енергия от възобновяеми източници е увеличен със 7 400 MW, по-енергийно ефективни са 663 000 домакинства, потреблението на енергия на обществените сгради се намалява годишно със 7 тераватчаса. В допълнение 19.5 млн. души се възползват от подобрено водоснабдяване, мерките за защита от наводнения намалят рисковете за почти 42 млн. души.

Конкретни примери за ползите от отпуснато финансиране:

Проектът „Интелигентно слънчево зареждане“ в град Утрехт (Западна Холандия) разработва двупосочна система за зареждане за споделени електрически автомобили, при която акумулаторните батерии могат или да зареждат, или да доставят енергия обратно към електрическата мрежа. По този начин устойчивата енергия може да се използва, когато има голямо търсене в района. Проектът допринася за инсталирането на 200 интелигентни точки за двупосочно зареждане и се разширява.

В Швеция финансираният от ЕЗФРСР проект Greppa Näringen („Вземете хранителните вещества“) предлага на земеделските производители целеви съвети за действия за смекчаване на изменението на климата. Проектът свърза над 10 000 фермери, консултанти, бизнес и представители на държавата – с общата цел за намаляване на емисиите на парникови газове и въздействието на селското стопанство върху околната среда.

 • Приобщаващ растеж:

Инвестициите в приобщаващ растеж от 174 млрд. евро съставляват около 27% от общото финансиране по ЕСИФ. С подкрепата им над 45.3 млн. души са намерили работа и подобрили уменията си.

По социалното включване, за което ЕСФ има най-голям принос, са подкрепени проекти за почти 63 млрд. евро. До края на 2020 г. 3.1 млн. души с увреждания, 6.8 млн. мигранти, с чужд произход или от малцинства и 8.5 млн. други хора в неравностойно положение са получили подкрепа. Капацитетът на инфраструктурата за грижи за деца и този на образованието е разширен за 19.7 млн.души, 53 млн. души се възползват и от подобрени здравни услуги.

Конкретни примери за ползите от отпуснато финансиране:

Новооткритият център за гериатрична грижа в полския крайбрежен град Сопот предоставят на по-възрастните жители на Поморския регион достъп до широк набор от специализирани медицински услуги, които преди не са били налични на местно ниво.  Центърът осигурява на възрастните хора в региона лесен достъп до гериатрични, психогериатрични и рехабилитационни услуги. Освен това Центърът създава заетост от 70 нови работни места.

Екипът „Filios Zeus” е сдружение на доброволци за гражданска защита базиран в Арханес, на остров Крит, Гърция. При спешни случаи държавните агенции се свързват с екипа. С подкрепата от фондовете доброволците закупуват оборудване, което им позволява да реагират  при по-широк кръг от природни бедствия.

 • Укрепване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация:

До края на 2020 г. са договорени 6 млрд. евро по проекти, насочени към институционалния капацитет и реформи, което представлява 97% от планираните общи разходи. С тези средства са подкрепени 2 673 проекта, насочени към национални, регионални или местни администрации или доставчици на публични услуги.

Конкретен пример за ползите от отпуснато финансиране:

Развитие на хоризонталните и централни системи на електронното правителство в България: през последните три години Агенцията за електронно управление въвежда над 320 онлайн услуги, които вече улесняват хиляди граждани и бизнеси. По време на кризата от COVID-19 стотици хиляди хора използват електронните услуги.

 

 • Териториално и градско развитие:

За периода 2014-2020 г. са планирани около 31 млрд. евро за интегрирано териториално развитие и устойчиво градско развитие.

Изпълнението се забавя в първите години на периода поради забавяне финализирането на стратегиите за развитие и въвеждане на процедури за децентрализираното им реализиране.  По политиката на сближаване 27.5 млрд. евро са договорени по проекти до края на 2020 г., което представлява 89% от планираното финансиране. Наблюдава се ускоряване на нивото на разходването на средствата, което достига 39% от планираното разпределение (12 млрд. евро) до края на 2020 г., спрямо 26% в края на 2019 г., същото е все още значително под средния процент на общото усвояване на средствата от ЕСИФ от 57%.

Проектите, избрани в рамките на интегрираните стратегии за развитие, ще осигурят: 53 млн. м2 реновирани или новоизградени градски открити пространства; 3.1 млн. м2 реновирани или новопостроени обществени сгради и над 22 500 реновирани жилища. Физическото изпълнение също изостава и варира между 30-39% от целевите стойности.

Конкретен пример за ползите от отпуснато финансиране:

CO-CITY адресира възстановяването на бедните квартали в Торино, Италия. Проектът подкрепя обновяването на изоставени или недостатъчно използвани обществени сгради и обществени пространства, чрез сътрудничество между гражданите и община Торино. Проектът улеснява разработването и прилагането на „пактове за сътрудничество“ между граждани, сдружения и община Торино. Чрез CO-CITY са обновени и регенерирани четири сгради и шест училища.

Изпълнението на ЕСИФ по страни-членки:

Кумулативното финансово изпълнение на ЕСИФ от държавите-членки по програмите към 30 септември 2021 г., показва че от общият бюджет от 719 млрд. евро (от които 525 млрд. евро принос на ЕС), са договорени 717.7 млрд. евро. Разплатените по проекти средства са 410.9 млрд. евро, представляващи 57% от договорения ресурс.

Данните за България показват, че от  общо 12.12 млрд. евро (от които 10. 285 млрд. евро принос на ЕС) са договорени 11.399 млрд. евро или 94% от общия ресурс. За сравнение този показател за Гърция е 136%, в Италия е 112%, в Унгария 111%, Чехия 105%. По-ниски от нашите, са стойностите на Австрия (82%), Дания (89%), Латвия (80%), Малта (79%), Португалия ( 93%) и  Швеция (90%). Платените в България средства са 7.656 млрд. евро или 62% от договорения ресурс. Шампион в усвоените средства със 71% е Люксембург, следват Италия и Румъния с по 68% и Финландия и Унгария с по 67%.