Новини

Над 760 000 лв. са разплатени по ОПАК за последните две седмици

Продължава ускореният темп на изплащане на средства по Оперативната програма „Административен капацитет". За последните две седмици са разплатени общо 761 690 лв. Средствата са за извършени дейности по одобрени за финансиране проекти на национални и местни органи на управление, както и на неправителствени организации. Това съобщиха от Министерство на финансите.


* На Община Плевен са предоставени 374 668 лв. по проект „Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен";

* Комисията за регулиране на съобщенията получи 173 987 лв. за „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри" на КРС, във връзка с разработване на приложно програмно осигуряване за уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационна дейности с цел предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път на гражданите и бизнеса";

* Нови 71 187 лв. са разплатени за извършени дейности от Националния институт на правосъдието по проект „Създаване на мрежа от съдии - координатори по европейско право";

* На СНЦ „Бизнес инкубатор - Гоце Делчев" са преведени 50 020 лв. по проект „Успешно партнъорство за развитие на регион Гоце Делчев";

* На Института по публична администрация са преведени други 30 804 лв. за дейности, свързани с повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство;

* Управляващият орган на ОПАК изплати и 21 572 лв. на Местната агенция за икономическо развитие - Разлог. Тя изпълнява проект: „Ефективност и капацитет за изграждане на партньорства „Места - Струма" ЕКИП "Места - Струма";

* Община Стамболийски получи 19 850 лв. за внедряване на унифицирани електронни административни услуги и въвеждане на системи за управление и модели на самооценка в общинските и областни администрации;

* На Министерския съвет бяха разплатени 14 286 лв. за дейности по проект „Модернизиране на държавното управление чрез преструктуриране на административни структури и звена и подобряване на работните процеси";

* Министерството на правосъдието получи 6 313 лв. за вече приключили дейности по одобрения за финансиране проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност".