Новини

Удължава се до 31 март 2022 г. разходването на неусвоените към 31 декември 2021 г. целеви разходи на общините

Със свое постановление правителството предлага до 31 март 2022 г. да бъде продължено действието на разпоредби от Постановление № 408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2021 г.; изм. бр. 13 и 16 от 2021 г.) и други актове на Министерския съвет. Така ще се позволи разходването за същата цел на неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от предоставени трансфери за други целеви разходи през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на основание актове на Министерския съвет за обекти, за които към 1 януари 2022 г. има обявена процедура по Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията.

В обхвата на постановлението попадат и неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили през 2018 г., 2019 г. и 2020 г., като те ще могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

За предложения проект на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания от държавния бюджет.