Новини

Мрежовите оператори ще бъдат компенсирани за технологичните си разходи за цялото второ полугодие на 2021 г.

Операторите на електроразпределителните и електропреносната мрежа в страната ще бъдат компенсирани в пълен размер за натрупания в периода юли - декември 2021 г. критичен дефицит от разходите за електроенергия за технологичните им нужди. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки Програма за компенсиране на техните технологични разходи.

По закон мрежовите оператори закупуват енергията, необходима за покриване на технологичните им разходи, изцяло от свободния пазар. В същото време КЕВР определя прогнозна пазарна цена за покриване на технологични разходи, която за текущия регулаторен период е 131.27 лв/MWh за електроразпределителните дружества и 124.85 лв/MWh за ЕСО ЕАД. Тези стойности са значително под действителните борсови цени.

С предходно свое решение Министерският съвет вече утвърди компенсация за мрежовите оператори за месеците октомври и ноември в размер на 110 лв/мвтч. Независимо от това, в системата се натрупва значителен финансов дефицит, който застрашава изпълнението на инвестиционните и ремонтните дейности на операторите. Това е непосредствена обективна пречка за изпълнение на основни техни лицензионни задължения, които не са следствие от недобросъвестни действия или бездействия. С днешното си решение Министерският съвет регламентира мрежовите оператори да бъдат компенсирани до пълния размер на разликата между определената от КЕВР прогнозна цена за технологични разходи и извършените реални такива разходи за съответния месец. Компенсациите ще бъдат изплатени до 28 февруари 2022 г., след получаване на положително становище от Европейската комисия.

Анализите показват, че ако електроразпределителните предприятия и ЕСО ЕАД бъдат подкрепени по програмата, това ще намали финансовия дефицит, който следва да бъде компенсиран със следващо ценово решение на КЕВР и така ще ограничи необходимостта от съществено повишаване на цените на мрежовите услуги за всички крайни потребители. В този смисъл програмата „спестява" по около 4.50 лв/MWh средно за присъединените към преносната мрежа и около 20 лв/MWh средно за присъединените към разпределителни мрежи, с каквито суми иначе би трябвало да се увеличат мрежовите такси заради натрупания дефицит. Това има пряко положително влияние върху всички потребители в страната - битови и небитови.

Подпомагането на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия според стартираната от служебното правителство програма, ще продължи и през м. декември 2022 г., реши още правителството днес.

Общият финансов ресурс за компенсиране на технологичните разходи на мрежовите оператори и за подпомагане на небитовите крайни клиенти през м. декември 2021 г. е в размер на 410 млн. лв. Средствата са осигурени от централния бюджет.