Новини

Сметната палата планира одити на държавните дружества и предприятия и през 2022 г.

През 2022 година Сметната палата ще извърши общо 335 одита според приетата си Програма за одитната дейност за 2022 г. От тях 285 са финансовите одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации и общини, става ясно от публикация на сайта на СП. Одитите за съответствие при финансовото управление са 34 и при тях ще бъде проверена законосъобразността на управлението - спазването на нормативните и вътрешните актове, обществените поръчки и  др. Одитите на изпълнението са 5 и с тях ще бъде установено дали ефективно и ефикасно се управляват публичните средства и дейности. Специфичните одити са 11 и сред тях, освен задължителните по Закона за Сметната палата, са предвидени одити на търговски дружества и държавните предприятия, чиято дейност е от голям обществен интерес, като те са един от акцентите за одит през тази година в Програмата.  Планирани са специфични одити на:

- „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Дружеството, чийто едноличен собственик на капитала е Столична община, към 31.12.2020 г. отчита натрупана загуба над 33 млн. лв., която надвишава акционерния капитал и вземанията от свързани лица, включващи очаквани кредитни загуби в размер на над 10 млн. лв.;

- Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. За 2020 г. след данъчно облагане загубата на предприятието е  над 11 млн. лв. , а управлява значителна по размер и стойност публична държавна собственост.

- „Българска банка за развитие“ ЕАД. При извършения от Сметната палата одит на дейността на министъра на икономиката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала е констатирано, че големите предприятия са обект на съществено кредитиране от ББР с близо една втора от кредитния й портфейл. Възнагражденията на членовете на Управителния съвет на ББР надхвърлят тези в БНБ.

- Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” ЕАД, гр. София. Сто процента е държавното участие в капитала й, заема едно от лидерските места сред кардиологичните и кардиохирургични центрове и е единствена у нас с лиценз за сърдечни трансплантации. Приоритетна е за одит, предвид и факта, че в България от всеки трима души двама умират от сърдечно-съдови заболявания.

 - „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД.  Едноличен собственик на капитала е „Български енергиен холдинг“ ЕАД. За 2020 г. средносписъчният състав на дружеството е над 2 300 души. Към 31.12.2020 г. е отчело близо 340 млн. лв. счетоводна загуба преди данъци, а натрупаните загуби към тази дата са над 1,1 млрд. лв.  Налице е повишен обществен интерес предвид цените на продажба на електроенергия.

- Одит на дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройство по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала - 14 са търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала: 7 дружества за водоснабдяване и канализация; „Геозащита” ЕООД; „Автомагистрали“ ЕАД; „Български ВиК Холдинг” ЕАД; „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД; „Национален център за териториално развитие“ ЕАД; „Проинвекс“ ЕООД и „Фонд ФЛАГ” ЕАД. От 01.06.2021 г. „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД е с прекратена търговска дейност и е обявено в несъстоятелност.

Изборът на одитните задачи (незадължителни по закон) от Сметната палата е насочен към подобряване на управлението на публичните средства и дейности. Сред критериите са: информация за несъответствия, сигнали от трети страни, възможни негативни последици за обществото, индикации за интерес от страна на Народното събрание. Отчитат се също повишеният обществен интерес, размерът на публичния ресурс, обхватът на публичните услуги.

 

Отговарящ на повечето от тези критерии например е предвиденият одит на изпълнението „Оптимизиране на организацията на регистрите на държавната администрация“. В държавната администрация на централно и териториално ниво към 31.12.2017 г. се поддържат общо 17 797 регистри. От тях над 15 хиляди са свързани с предоставянето на административни услуги, а останалите - с други управленски дейности. От регистрите на централно ниво близо 85% не позволяват автоматизиран обмен на данни. От идентифицираните около 16 хиляди регистри на териториалната администрация близо 5% се водят само на хартиен носител, а над 80% са във формати, които не позволяват електронен обмен на данни.

В програмата за 2022 г. са предвидени още 4 мащабни одита на изпълнението:

-              Осигуряване на непрекъснатост и качество на обучението в системата на предучилищното и училищно образование в условията на COVID-19;

-              Европейски средства за научни изследвания, иновации и дигитализация;

-              Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г.;

-              Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“.

 

Сред одитите за съответствие при финансовото управление са на Министерството на науката и образованието, на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, на Комисията за енергийно и водно регулиране, на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет, на Агенцията по заетостта, на Изпълнителната агенция „Морска администрация“, на Университета за национално и световно стопанство и на Минно-геоложкия университет  „Св. Иван Рилски“ – София.

Задължителни одитни задачи по Закона за Сметната палата, Закона за политическите партии и Изборния кодекс са:

- отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България;

- бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;

- отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване;

- отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК;

- финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии;

- на предизборните кампании за парламентарните избори на 11 юли и на 14 ноември 2021 г. и за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.