Новини

Деляна Иванова е новият ръководител УО на ОПРР

За ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020" (ОПРР), е определена заместник- министъра на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/9110. При кореспонденцията с УО на ОПРР тази промяна трябва да бъде отчитана.

Деляна Иванова ще организира и ръководи дейността на УО на ОПРР и ще отговаря за всички административни процеси, свързани с изпълнението и напредъка на програмата. Тя ще представлява МРРБ при сключване на административни договори и допълнителни споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.