Новини

На 17 януари ще бъде представена разработка, възложена от НАГ, за Актуализация на недвижимите културни ценности на част от територията на Столичната община

На 17 януари в 13.00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представена разработка, възложена от НАГ, за Актуализация на недвижимите културни ценности на част от територията на Столичната община в следния териториален обхват: уличните ансамбли в участъка между бул. “Патриарх Евтимий“, ул.“Г.С.Раковски“ и ул. “Граф Игнатиев“ (улиците “Преспа“,  „6-ти септември“, “Хан Аспарух“, “Неофит Рилски“ и “Струмица“). 

Предложениятакоито ще бъдат представени от Главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков  включват:    Предоставяне на статут на груповата недвижима културна ценност; Актуализиране на статут на 9 /девет/ единични недвижими културни ценности; Предоставяне на статут на 1 /една/ единична недвижима културна ценност, която притежава временен режим на опазване; Прекратяване на временен режим на опазване за 2 /два/ елемента; Определяне на елементи, които не притежават признаци на ЕНКЦ, но имат значение за съхраняване на автентични характеристики на груповия обект – 21 /двайсет и един/ елемента.  Изготвени са режими за опазване както на груповата недвижима културна ценност, така и за всички единични недвижими културни ценности.

Разработката е изпратена от НАГ в Националния институт за недвижимо културно наследство и очакваме издаване на заповед за приемането ѝ от Министъра от културата.