Новини

Ръст на общата изравнителна субсидия до 15% и възможност за нарастване на средствата за капиталови разходи с 30% обсъждат НСОРБ и МФ

Проведе се първият етап от консултациите между НСОРБ и Министерство на финансите по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. В изготвения от МФ Законопроект и средносрочна бюджетна прогноза е предвидено запазване на механизмите за разпределение на трансферите за местни дейности. Тя подчерта, че в момента продължават преговорите на МФ с ресорните министерства, в хода на които  се обсъждат допълнителни индексации на стандартите по делегираните държавни дейности. Освен значителния ръст в образованието, подобен се очертава в сферата на здравеопазването, с ок.14 % - в социалната сфера, все още не са приключили изчисленията по отношение на културата и администрацията. Индексацията на стандартите се предвижда да влезе в сила 1 април тази година. МФ предлага ръст на общата изравнителна субсидия /ОИС/ с 25 млн. лв., при запазване на нивото на субсидията по общини не по-ниско от предходната година, т.к. в логиката на този трансфер е заложено той да отразява приходния капацитет на всяка община. Начева припомни, че НСОРБ в своето становище до МФ предлага общ ръст от 130 млн.лв. за ОИС, което е с 39 % повече от 2021 г. и допълване на механизма за разпределение на средствата, така че да отчита ръста на възнагражденията в местните дейности. Според МФ тези предложения променят принципите и философията на самата субсидия и към този момент МФ не счита за целесъобразни такова значително увеличение. Не е предвиден ръст на средствата за зимно поддържане, т.к. по данни на МФ към този момент по сметките на общините има преходни остатъци в размер на 48 млн. лв. Не е разчетен ръст и на целевата субсидия за капиталови разходи /ЦСКР/ спрямо 2021 г., където НСОРБ е поискало допълнително 105 млн. лв и още 300 млн. лв. като фонд за ремонт на общински пътища и улици. Финансовото ведомство не подкрепя практиката за трансформиране на ЦСКР в средства за текущ ремонт, т.к. по думите на  г-жа Начева това представлява „отклоняване на средства“ и  поради тази причина не е предвидено в текста на проектозакона. За 2022 г. са предвидени допълнително 49 млн. лв. за пътувания с вътрешноградски и междуселищен транспорт, 52,5 млн. лв.  за училищен транспорт и 17 млн. лв. за превоз на служители. С 53 млн. лв. ще бъдат подкрепени превозите на пътници по нерентабилни автобусни линии. Столична община се предвижда да получи допълнителни средства за обществения транспорт в размер на 15 млн. лв., при 11 млн. лв. през 2021 г. Председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов благодари на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и на неговия екип за продължаването на добрата практика двете страни да обсъждат вижданията си за финансирането на общините в свободен и конструктивен дух. Той предложи в дневния ред на  срещата да бъдат включени и два важни за общините въпроса, чието решение е нужно да бъде намерено в спешен порядък и изисква сериозните усилия на централната власт – преодоляване на затрудненията, провокирани от резкия скок на цените на електроенергията и други енергоносители и проблемите в сферата на строителството, които рефлектират върху инвестициите по места. Панов представи и основните очаквания на НСОРБ, изразени във вече изпратената до МФ подробна информация и мотиви. Той подчерта, че предложените от МФ ръстове по стандарти покриват около 40 % от минимални разчети на НСОРБ за 2022 г. и изрази надежда, че продължаващите актуализации на стандартите по сектори ще доближат предвидените в държавния бюджет средства до нужните нива. Панов изрази тревогата на ръководството на НСОРБ от липсата на ръст по отношение на капиталовата субсидия, която на фона на ситуацията в строителния сектор може да се окаже сериозно препятствие пред общините за реализиране на техните инвестиционни програми и изрази надежда, че темата ще бъде обсъдена внимателно и задълбочено в хода на разговорите. Той подчерта, че в момента общините изпълняват проекти на стойност над 2,2 млн. лв. и за тяхното завършване са необходими ок. 150 млн. лв. по предварителни разчети. Панов изрази надежда, че правителството отчита факта, че през последните две години общините са взели множество решения за намаляване или освобождаване на бизнеса от на наеми и други разходи, които пряко рефлектират върху местните приходи и ще бъдат намерени подходящи възможности за компенсиране на местните бюджети. Заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова изложи подробно позицията на НСОРБ по отношение на планираните в проекта за ДБ за 2022 г. трансфери за местни дейности. Тя подчерта, че ръководството на Сдружението споделя казаното от г-жа Начева, че ОИС трябва да поддържа съизмеримост между средствата, с които разполагат общините с различен икономически капацитет, но обърна внимание, че последните две години поставят публичните структури в особена ситуация. „Ръст само с 25 млн. лв. означава, че ще можем да окажем значително по-нисък обем услуги, т.к. средствата от ОИС се насочват основно към чистота, социални дейности и публични услуги. Нашата тревога е свързана с това, че с този ръст няма да можем да постигнем обем и качество на услугите поне спрямо 2021 г.“ – подчерта Д. Михайлова. Тя припомни, че по време на срещата, инициирана от служебния министър Стефан Янев, като министър на финансите Асен Василев е споделил подкрепата си за идеята за финансова децентрализация и намерения за преход към програмно бюджетиране. Михайлова изрази надежда в рамките на преговорите общините да получат повече яснота за подхода на МФ в тази посока и апелира да бъде взет под внимание факта, че в условията на централизиране на бюджетите, ОИС създава свобода за гъвкавост на общините за реакция спрямо реалните потребности по места. Кметът на Троян изложи основните предложения на НСОРБ по отношение на трансферите за местни дейности: • Да бъде добавен нов компонент А6 с приблизителна стойност около 14% (65 млн. лв.) от общата сума на субсидията, който да бъде разпределян съобразно дела на отчетените разходи за заплати (§1) за местни дейности и дофинансиране на съответната община; • Да бъде предвиден отделен трансфер за общините, чиито постоянни данъчни постъпления на един жител са по-високи от 120 % от равнището им за страната на един жител (общо 18 общини) за други целеви разходи за местни дейности от централния бюджет за 2022 г. Д. Михайлова припомни, че преди 3 години, когато ограничението за тези 18 общини беше въведено, НСОРБ реагира остро и подчерта, че  тези общини също изпитват затруднения, т.к. и при тях рефлектират остро увеличенията на цените на енергоносителите. „Наши колеги вече изразиха своята тревога - припомни Михайлова. Нараснаха разходите за метрото в София, за транспорт в големите градове и смятаме, че тези общини трябва да бъдат компенсирани. Считаме, че това може да стане чрез прилагането на чл.54 от бюджета за 2021 г. и този механизъм може да бъде адаптиран и приложен към 18-те общини. Друг вариант е тези общини да получат достъп до компонентите A2, А3 и А5., за да разполагат и с допълнителни средства.“ Като краен вариант НСОРБ предлага да бъде разгледана възможността изолираните общини да бъдат компенсирани чрез средства за капиталови разходи. Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев подчерта своята подкрепа за реално прилагане на принципите на децентрализацията и във финансовата сфера и е готов да бъдат предприети реални стъпки в тази посока, но подчерта, че  ако тя се направи по обсъжданите към момента модели, това би лишило по-малките общини от приходи за сметка на по-големите. Той изрази принципното съгласие на МФ за този модел, но подчерта, че преотстъпването на част от националните данъци изключва допълнително увеличение на субсидиите за малки общини. Двете условия за въвеждане на финансовата децентрализация по думите на вицепремиера Василев са да има ясен механизъм, с който са съгласни всички общини и да не бъде увеличаван общия разход на средства за общините в рамките на бюджета на държавата. Асен Василев изрази готовност реалната финансова децентрализация да стане факт още в рамките на бюджета за 2022 г. и предложи съгласуванията по тези въпроси да започнат още следващите седмици. Що се отнася до допълнителната изравнителна субсидия, министър Асен Василев подчерта, че предложеното от МФ увеличение от 8% е  изпреварващо, спрямо прогнозите за инфлацията и екипът на министерството има нагласа този процент да достигне 10%. Възможно е в механизма за разпределяне на ОИС да бъдат включени и общините с по-високи собствени приходи, но подобен ход неминуемо ще доведе до намаляване на субсидиите за останалите, т.к. ще въведе преразпределяне на един и същ масив от средства.