Новини

Информация относно одобрените за финансиране общински проекти в Сектор „Води“ по ПУДООС през 2020 г. и 2021 г.

В края на 2021 г., Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), публикува информация за одобрените за финансиране проекти през 2020 г. и 2021 г. http://pudoos.bg/

Информацията, която е актуална към 10.12.2021 г. показва, че одобрени за финансиране са 29 проекта на 28 общини. От проектите, 16 са за реконструкция/ доизграждане на малки водопроводни мрежи, 8 за изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и 5 за ПСОВ. Стойността на подкрепените проекти е в широк диапазон- от 91 хил. лв. до около 5.6 млн. лв.. Отпусната безвъзмездна помощ по проектите е 70 373 483 лв., като по тях са сключени 17 договора на стойност 32 750 332 лв. В изпълнение са 10 проекта на стойност 29 417 942 лв.

През 2020 г. одобрени за финансиране са 45 проекта на 42 общини. От проектите, 23 са за реконструкция/доизграждане на малки водопроводни мрежи, 15 за изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и 7 за ПСОВ. Стойността на подкрепените проекти е в широк диапазон- от 55 хил. лв. до над 7 млн. лв. Отпусната безвъзмездна помощ по проектите е 67 285 569 лв., като по тях са сключени 40 договора на стойност 49 507 833 лв. От сключените договори, 16 са приключили и дейности по тях в размер на 11 461 749 лв. са разплатени, 23 договора са в изпълнение, а по 1 не са стартирали дейностите.