Новини

Приключи вторият етап от консултациите между на НСОРБ с МФ по Законопроекта за държавния бюджет за 2022 г.

Вторият етап от преговорите между НСОРБ и МФ по чл. 77 от Закона за публичните финанси за  параметрите на основните бюджетни взаимоотношения с общините, които ще бъдат заложени в законопроекта за 2022 г., се проведе на 18 януари в Министерство на финансите. Потвърдени бяха постигнатите договорености за трансферите в местните дейности:

 • увеличение на общата изравнителна субсидия за 2022 г. с 15% или с 49,4 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2021 г.
 • увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 30% или с 67 млн. лв. повече, спрямо ЗДБРБ за 2021 г.

НСОРБ споделя необходимостта от национален ресурс за подкрепа на общински инфраструктурни проекти, включително и чрез  създаване на „Фонд за общински инвестиции“ в размер на 1 млрд. лв.. Очакваме да бъдат изготвени ясни и прозрачни правила за кандидатстване и приоритизиране на общинските дългосрочни инвестиции, както и устойчивостта на подхода да бъде гарантирана със съответните промени в Закона за публичните финанси. Сдружението счита, че добра основа за стартирането на Фонда може да бъде вече събраната и налична в МФ информация за заявените от общините мащабни инвестиционни проекти с единична стойност над 0,5 млн. лв. За всеки подобен проект, общините са подали в Министерството както прогноза за паричните потоци за следващите 3 години, така и подробна информация за проектната готовност (идейна фаза, разрешение за строеж, друго), обосновка и индикатори. Този механизъм би дал равен достъп на общините до допълнителни средства за инвестиционни дейности.  Средно годишно по ок. 130 общини са получавали допълнително финансиране с ПМС.

Тъй като все още в НСОРБ не е получен последния вариант на проекта на РМС за стандартите за делегираните от държавата дейности за 2022 г., общините запазват своите резерви. Съгласно предоставените към момента работни варианти на РМС се предвижда:

 • за дейност „Общинска администрация“ – увеличение с 3,8% - 16 млн. или със 7% - 30,4 млн. лв., като НСОРБ подкрепя по-значителния ръст на субсидията;
 • за функция „Образование“ – увеличение с 12% - 376 млн. или с 18% - 560,8 млн. лв., в това число 146,9 млн. лв. или 84,8 млн. лв. по новия норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ;
 • за функция „Здравеопазване“ – увеличение с 36,8 млн. лв. или 18%, в това число 17,6 млн. лв. по новия норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ.
 • за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличение със 111,5 млн. лв. или 26%;
 • за група „Култура“ – увеличение с 11,2 млн. лв. или 7%;

Очакваното увеличение на ресурса за делегираните от държавата дейности по бюджетни функции се очертава да бъде с общо 755,8 млн. лв., като новите стандарти за делегираните от държавата дейности влязат в сила от 1 април 2022 г.

Участие в срещата с вицепремиера и министър на финансите Асен Василев взеха Даниел Панов – председател на УС и кмет на Велико Търново, двама от заместник-председателите – Донка Михайлова, кмет на Троян и Иво Димов, кмет на Димитровград, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, която представлява Столицата в УС, членът на УС и кмет на Монтана Златко Живков, заместник-кметът на СО Дончо Барбалов, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и ръководителят на екип в НСОРБ Даниела Ушатова. Те запознаха министъра причините за прехвърляне на целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г., както беше договорено в първия етап от консултациите:

 • 35% - комплексни причини, отбелязани като друго;
 • 14% - за конкретни обекти от поименния списък, финансирани с целева субсидия общините са обявили обществена поръчка, която не е приключила;
 • 10% - дейностите по обектите са изпълнени, но все още не са фактурирани от изпълнителите;
 • 10% - за конкретните обекти са приложени разпоредби на ЗУТ и строителството е спряно за определен срок;
 • 9% - за конкретни обекти все още не е проведена обществена поръчка, поради незавършен предходен етап на проектиране, съгласуване, одобряване на строителни документи или одобряване на поименния списък от общинския съвет;
 • 7% - за конкретни обекти е налице забавяне на съгласувателни процедури (предимно в НИНКН) или ОВОС;
 • 6% - значителен брой боледували служители с COVID-19, породило забавяне на различни етапи от инвестиционния процес;
 • 3% - за конкретни обекти обществената поръчка се обжалва, което води до забавяне на процеса за възлагане и строителство;
 • 2% - за конкретни обекти работата на изпълнителите не е приета съгласно ЗУТ, както и други причини.

Законът дава възможност постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери да не се възстановяват и да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.

Председателят на УС Даниел Панов благодари за конструктивния дух на проведените преговори и за разбирането да бъдат осигурени допълнителни средства за общинските бюджети през 2022. Той изрази надежда в законопроекта за държавния бюджет общото увеличение на основните бюджетни взаимоотношения да бъде поне с 872 млн. лв.

Панов счита, че установения добронамерен дух позволява да бъдат обсъдени и други важни проблеми, решение за които НСОРБ ще търси съвместно с министерството на финансите.

Вицепремиерът Асен Василев информира, че правителството ще предприеме стъпки за покриване на разходите на ВиК дружествата за електроенергия, за да може да бъде гарантирано системното водоснабдяване на гражданите. Паралелно с това кабинетът ще осигури консултантска подкрепа за разработването на компетентни бизнеспланове на дружествата, така, че те да гарантират реални инвестиции, проследимост на резултатите и ясен ефект.

Той апелира кметовете да се включат активно в процеса на планиране на инвестиционните програми на областните пътни управления и да упражняват от своя страна контрол за тяхното изпълнение и увери, че в това отношение могат да разчитат на пълната подкрепа на правителството.

Близо 100 млн. лв. ще бъдат предвидени в бюджета на Министерство на образованието и науката за национални програми за развитие на физическата активност на децата и учениците и за развитие на творчески способности. Още 15 млн. предвижда правителството за изграждане на спортни площадки в населените места.

33 милиона в бюджета на Министерството на културата ще гарантират ремонт и възстановяване на емблематични сгради в различни общини.

Със средства от Плана за възстановяване и устойчивост се планира да бъде извършена цялостна реформа в спешната помощ, която включва интегрирането на телефона за спешни повиквания 112, разпределение на медицински екипи и техника по цялата територия на страната и окомплектоване на спешните екипи с парамедици.

По отношение на бъдещото териториално делене на страната вицепремиерът беше категоричен, че въпросът „дали“ не стои. Той счита, че през месеците март и април правителството и местната власт трябва да постигнат съгласие по начина за прилагане на реформата и сроковете за нейното реализиране.

Министър Асен Василев и кметовете на общини обсъдиха обстойно проблема, провокиран от резкия скок в цените на енергоносителите. Прилагането на утвърдената схема за подкрепа на бизнеса не е релеавантна към общините, които изпълняват обществени функции, възложени им по закон и двете страни се споразумяха да бъде изработен механизъм за подпомагане на публичните структури, в това число и общините. През следващата седмица предстои работна среща по темата.