Новини

ЕК прие две решения, касаещи Програмите за европейско териториално сътрудничество за периода 2021-2027

На 17 януари Европейската комисия, прие две Решения касаещи Програмите за европейско териториално сътрудничество за периода 2021-2027. С тях реално се дава „зелена светлина“ по приключване подготовката на Програмите за трансгранично, транснационално, междурегионално и за сътрудничество в най-отдалечените региони. Първото Решение определя списъка на Програмите по Интеррег и общия размер на подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от инструментите на Съюза за външно финансиране за всяка програма- COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/74 От Решението става ясно, че през периода 2021-2027, ще има 73 Програми за трансгранично сътрудничество. Приносът на ЕФРР по тях е 6.12 млрд. евро, на Инструментите за външно финансиране същият е 611 млн. евро или общият бюджет на Програмите възлиза на 6.73 млрд. евро. С най-висок бюджет е Програмата за трансгранично сътрудничество Испания- Португалия от 320. 6 млн. евро, най-скромен от 11.8 млн. евро е този за сътрудничество между Латвия и Беларус. България отново ще участва в пет Програми за трансгранично сътрудничество, както следва: № Програма Териториален обхват (NUTS 3 области) Бюджет, в евро 1 Интеррег VI-A Румъния- България Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехидинци, Олт 163 497 401 2 Интеррег VI-A Гърция- България Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали, Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Сяр 67 162 945 3 Интеррег VI-A ИПП България-Северна Македония Благоевград, Кюстендил и Източен, Югоизточен и Североизточни региони от Северна Македония 26 479 540 4 Интеррег VI-A ИПП България-Сърбия Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил, окръзи Борски, Зайчерски, Ябланички, Нишавски, Пиротски, Птчински и Топлички от Сърбия 32 398 938 5 Интеррег VI-A ИПП България-Турция Бургас, Ямбол, Хасково, Одрин, Лозенград 29 252 963 Общо 318 791 787 Програмите за транснационално сътрудничество са 14, с общ бюджет от 2.34 млрд. евро. Страната ни ще участва в 3 програми- Програма „Дунав“, Програма „Евро-Средиземноморски регион“ и Програма „Черноморски басейн“. Бюджетът на Програма „Дунав“, в която участват 14 държави е 213 млн. евро. По нея ще е допустима цялата територия на страната ни. В Евро-Средиземноморие са включени отново 14 държави, като Програмата, която отново ще обхваща цялата територия на България, е с бюджет от почти 235 млн. евро. Програма „Черноморски басейн“ е с бюджет от 61 млн. евро, а в нея участват 9 държави. От българска страна допустими за участие са 2 района от ниво 2- Североизточен и Югоизточен. Програмите за междурегионално сътрудничество, достъп до които имат всички държави-членки на ЕС, са 4- Програма „Интеррег“, Програма „Урбакт IV“, Програма „Еспон“ и Програма „Интеракт“. Бюджетът им е 557. 3 млн. евро. Пет са Програмите за сътрудничество в най-отдалечените региони, в които участват Франция, Португалия и Испания. Бюджетът им е 329 млн. евро. Второто Решение COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/75 определя списъка на програмите райони, т.е. териториалния обхват на отделните Интеррег Програми. По Програмите за трансгранично сътрудничество участват региони, съответстващи на ниво 3 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели („региони от ниво 3 по NUTS“). За транснационално сътрудничество, са допустими всички региони, съответстващи на ниво 2 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели („региони от ниво 2 по NUTS“).