Новини

Публикувана е индикативна програма на ПРСР за 2022 г.

На сайта на Министерство на земеделието - https://www.mzh.government.bg/…/programa-za-razvitie-na…/ е публикувана Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ( ПРСР) за 2022 година.
 
 

В ИГРП за обявяване през 2022 г., са включени 7 процедури с общ бюджет от над 126.4  млн. евро.

Предвидена процедура, касаеща общините е тази по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. По подмярката се предвижда подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. Допустими бенефициенти по нея ще са общините за инвестиции на територията на селските райониПокана за набиране на проекти на конкурентен подбор е предвидена за обявяване през месец  юли, с краен срок за депозиране на проекти месец септември. Бюджетът на процедурата ще е до левовата равностойност на 60 млн. евро прехвърлени към бюджета на подмярката с изменение на ПРСР 2014-2020 г., както и остатъчен неусвоен бюджет, който ще бъде определен към датата на нейното обявяване.

Друга предвидена за обявяване през февруари, със срок за депозиране на проекти до май, е процедурата по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Тя ще е за подготовка на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 г. Бюджетът на процедурата е до левовата равностойност на 3.5 млн. евро. Допустими бенефициенти ще са:

  • Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР в периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. (не са изпълнявали подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4 на територията си) и
  • Местни инициативни групи или местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР през програмни периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4).

Безвъзмездната финансова помощ ще е за подготвителни дейности, включващи изграждането на капацитет, обучението и създаването на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за ВОМР. Подкрепата за МИГ, които не са прилагали подхода ще е до 30 хил. евро, а за прилагалите го до 25 хил. евро.