Новини

Министър Николов: Координираният подход на равнище ЕС е ключов за справяне с предизвикателствата, свързани с високите цени на енергията

Преодоляването на предизвикателствата, свързани с високите цени на енергията в Европа, е невъзможно без координиран подход на равнище Европейски съюз /ЕС/ и солидарност между отделните държави в съюза. Това подчерта министърът на енергетиката Александър Николов в изказването си по време на неформалното заседание на енергийните министри в гр. Амиен, Франция, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. Дискусиите, свързани с енергийните цени за европейските потребители, заемат централно място по време на заседанието, организирано от френското председателство на Съвета на ЕС. Освен това, темите на разговорите са свързани и с енергийната ефективност и използването на водорода в европейската енергетика. По думите на министър Николов, целенасочените и ефективни мерки за справяне с проблема с високите енергийни цени изискват фокус, както върху най-уязвимите потребители, така и върху поддържането на икономическа активност. Вярваме, че трябва да се обмислят всички възможни механизми, които биха могли да допринесат за непрекъснатост на доставките на енергия на предвидими цени, е акцентирал министър Николов. Той е изтъкнал ролята на диверсификацията на източниците и маршрутите като основен фактор за гарантиране сигурността на доставките. Наред с това, ключови са засилването на пазарната интеграция и развитието на взаимовръзките със съседните държави. Българската страна приветства предложението за признаване на ядрената енергия и природния газ като източници, отговарящи на изискванията за безвъглеродна енергетика. Ние сме уверени, че ядрената енергия, заедно с възобновяемите енергийни източници, ще играе основна роля в бъдещата декарбонизирана енергийна система на ЕС и може да осигури стабилни доставки на енергия на предвидими и достъпни цени в дългосрочен план, е подчертал министър Николов. Той е обърнал внимание и върху необходимостта от подробно планиране на мерките за постигане на климатичните цели на ЕС като ключов фактор за запазване на социалното доверие в зеления преход и на конкурентоспособността на европейската икономика. Мерките следва да осигурят достатъчна гъвкавост на държавите членки за прилагане на онези енергийни технологии и решения, които най-добре отговарят на техните нужди, е подчертал Николов. Огромно предизвикателство е да бъде създаден ефективен и справедлив механизъм за компенсация в разнообразна икономическа зона от 27 държави членки и това изисква по-обширни допълнителни мерки и ресурси на европейско и национално равнище, е казал още енергийният министър. По неговите думи, когато се разглежда разпределението на средства между държавите членки, трябва да се вземат предвид брутният национален доход на глава от населението, делът на уязвимите домакинства, както и емисиите на домакинствата от изгарянето на горива. В съответствие с приоритетите на ЕС по отношение на енергийната ефективност, България планира да постигне намаляване с 31,67 процента на крайното енергийно потребление до 2030 г. в сравнение с 2007 г., е подчертал министър Николов в изказването си по друга централна тема на разговорите - тази за енергийната ефективност. По неговите думи подобряването на енергийната ефективност е ключов стълб на политиката за неутралност на климата на ЕС. Освен че намалява общите разходи за енергия, повишаването на енергийната ефективност насърчава социалното и икономическото развитие, повишава енергийната сигурност, качеството на живот и заетостта, е посочил енергийният министър. По отношение на използването на водорода в контекста на европейските цели за декарбонизация, министър Николов е подчертал неговия потенциал като обещаващо решение, както в енергетиката, така и в други основни сектори на икономиката. Използването на водорода е алтернатива за сектори, които са трудни за декарбонизиране, като например енергоемки индустрии или транспорт на дълги разстояния, който може да бъде само частично електрифициран, е подчертал министър Николов. В момента обаче почти 80 процента от водорода се произвежда чрез реформиране на природен газ и газификация на въглища. Използването на водород, произведен от изкопаеми горива, като алтернатива на самите изкопаеми горива предлага много ограничени ползи за околната среда. По думите на енергийния министър, въпреки нарастващия технически и политически фокус върху водорода, той остава нова и все още незряла технология. За подпомагане на нейното търговско развитие са необходими значителни публични средства, е подчертал енергийният министър. В този процес обществените нагласи също играят решаваща роля. Използването на пълния потенциал на водорода ще зависи до голяма степен от участието на частния сектор, както и от координирани действия за публично-частни инвестиции за ускоряване развитието на този ресурс на всички нива.